Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης εξειδικευμένων εργαστηριακών δοκιμών Κ.Ε ΕΛΚΕ 82011.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης εξειδικευμένων εργαστηριακών δοκιμών Κ.Ε ΕΛΚΕ 82011.

 • Συντάχθηκε 01-06-2022 07:57 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «RISK ASSESSMENT OF FINAL PITS DURING FLOODING»,  με ακρωνύμιο: «RAFF» και με αριθ. Συμβολαίου (847299), που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος RFCS-2018, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82011 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Γαλετάκη Μιχαήλ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση εκτέλεσης εξειδικευμένων εργαστηριακών δοκιμών, ειδικότερα προετοιμασία, χαρακτηρισμός και πρότυπη δοκιμή εκπλυσιμότητας  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12457  έξι (6) δειγμάτων αποθέσεων αγόνων υλικών επιφανειακού ορυχείου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Ποσό έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €).

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα και αποστέλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00.

  Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές.


  Συνημμένα:

  • 22PROC010663244.pdf
   Μεταφορτώσεις: 542, Μέγεθος: 388 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012