Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων σε τμήματα ως ακολούθως: Εξοπλισμός α) Τμήμα 1: Λυσίμετρα, αντλία κενού β) Τμήμα 2: Υδρόμετρο εδάφους Bouyoucos γ) Αναλώσιμα: Τμήμα 3: Φυτά-Γλάστρες Φυτωρίου 5L -Πιατάκια

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων σε τμήματα ως ακολούθως: Εξοπλισμός α) Τμήμα 1: Λυσίμετρα, αντλία κενού β) Τμήμα 2: Υδρόμετρο εδάφους Bouyoucos γ) Αναλώσιμα: Τμήμα 3: Φυτά-Γλάστρες Φυτωρίου 5L -Πιατάκια

 • Συντάχθηκε 03-06-2022 14:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών νανο-φυσαλίδας στην μεταλλευτική βιομηχανία»,  με κωδικό «Τ12ΕΡΑ5-00033» και MIS «5161502», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της πρόσκλησης 3802/01-07-2021/ (ΑΔΑ: ΩΗΗΗ46ΜΤΛΡ-614) “ERANETs 2021A” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προ- κηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs»/ Κωδικός Πρόσκλησης 037KE - Α/Α ΟΠΣ 4888, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82573 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Καλογεράκη Νικόλαο, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς, για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού και αναλωσίμων σε τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

  Εξοπλισμός: Τμήμα 1: Λυσίμετρα, αντλία κενού

  1. Λυσίμετρα, όργανα κατάλληλα για την εξαγωγή του εδαφικού διαλύματος, που τοποθέτούνται του σε διαφορετικά βάθη εδάφους και μας δίνουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε γρήγορα και με ακρίβεια τη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, της αγωγιμότητας (EC), του pH και είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των πειραμάτων που θα πραγματοποιηθούν σε γλάστρες με φυτά για την απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων στο πλαίσιο του προγράμματος Νano-bt. 2. H αντλία κενού συνδέεται με τα λυσίμετρα για την εύκολη εξαγωγή των  εδαφικών διαλυμάτων.

  Εξοπλισμός: Τμήμα 2: Υδρόμετρο εδάφους Bouyoucos

   Υδρόμετρο εδάφους Bouyoucos κατάλληλο για μηχανική ανάλυση εδάφους, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 152H.

  Αναλώσιμα: Τμήμα 3: Φυτά- Πικροδάφνες  - Γλάστρες Φυτωρίου 5L – Πιατάκια Νο2

  1.Φυτά πικροδάφνες, ηλικίας από 5 μηνών έως 1 έτους, για τα πειράματα φυτοεξυγίανσης του προγράμματος

  2. Γλάστρες φυτωρίου πλαστικές των 5L

  3. Πιατάκια πλαστικά για τις παραπάνω γλάστρες Νο 24

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά ανά τμήμα, για ένα ή περισσότερα τμήματα (έως τρία) και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα και αποστέλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων.

  Επισημαίνεται ότι  στην εξωτερική ένδειξη του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

  Προσφορά στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ …… πρόσκλησης υποβολής προσφορών

  Προσφέρων οικονομικός φορέας: (επωνυμία)

  Στοιχεία προσφέροντος: (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.)

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ………..

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00.

  Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές.


  Συνημμένα:

  • 22PROC010686917.pdf
   Μεταφορτώσεις: 467, Μέγεθος: 414 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012