Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κάλυψη αναγκών διεξαγωγής της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την Προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης Κ.Ε. 82609

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κάλυψη αναγκών διεξαγωγής της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την Προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης Κ.Ε. 82609

 • Συντάχθηκε 21-06-2022 11:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης για την κάλυψη αναγκών διεξαγωγής της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την Προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το χρονικό διάστημα από την 17η /07/2022 έως και την 20η/07/2022 και στο πλαίσιο υλοποίησης του ομώνυμου έργου («Διοργάνωση της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Συναντήσεων που θα διεξαχθούν στα πλαίσια αυτής»), με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82609 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη δημοσιεύει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών.


  Σύμφωνα με την απόφαση της 78ης/13-05-2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12625/07-06-2022) και για τον σκοπό της εξυπηρέτησης των αναγκών διεξαγωγής της Συνόδου, ζητήθηκαν προσφορές με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ως προς την χωρητικότητα των αιθουσών και τον διαθέσιμο τεχνικό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό προς υποστήριξη των εργασιών αυτής, από συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες του νομού Χανίων, εκ των οποίων διαπιστώθηκε ότι τις ζητούμενες προδιαγραφές πληρούσαν μόνο συγκεκριμένες εξ αυτών, από τις οποίες ζητήθηκε περαιτέρω η υποβολή οικονομικής προσφοράς, προκειμένου να γίνει επιλογή βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.


  Συνημμένα:

  • 22PROC010776614.pdf
   Μεταφορτώσεις: 582, Μέγεθος: 393 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012