Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών την ανάθεση υπηρεσιών οπτικοακουστικής κάλυψης/υποστήριξης της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την Προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης Κ.Ε. 82609

Πρόσκληση υποβολής προσφορών την ανάθεση υπηρεσιών οπτικοακουστικής κάλυψης/υποστήριξης της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την Προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης Κ.Ε. 82609

 • Συντάχθηκε 27-06-2022 14:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του ομώνυμου έργου «Διοργάνωση της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Συναντήσεων που θα διεξαχθούν στα πλαίσια αυτής», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82609 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα  σε υποβολή προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών οπτικοακουστικής κάλυψης/υποστήριξης στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την Προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα από την 17η /07/2022 έως και την 20η/07/2022, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα του τεχνικού παραρτήματος της παρούσας.

  Κατηγορία δαπάνης/Κωδικός CPV: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Διοργάνωση της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Συναντήσεων που θα διεξαχθούν στα πλαίσια αυτής» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-02 Έξοδα για την προβολή και διαφήμιση έργων (διοργάνωση συνεδρίων/ημερίδων) / CPV 79950000-8.

   

  Περιγραφή αντικειμένου ανάθεσης: Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα αφορούν τις ακόλουθες ημέρες και χωρητικότητες αιθουσών:

  Ημερομηνία

  Χωρητικότητα

  17.07.2022

  Μία (1) συνεδρίαση 100-120 ατόμων σε διάταξη κλειστού Π

  18.07.2022

  Τρεις (3) συνεδριάσεις 50 ατόμων η κάθε μία σε διάταξη κλειστού Π

  19.07.2022

  Μία (1) συνεδρίαση των 150 ατόμων σε διάταξη κλειστού Π

  20.07.2022

  Μία (1) συνεδρίαση των 50 ατόμων σε διάταξη κλειστού Π

  Επιπροσθέτως, κατά την διεξαγωγή κάθε συνεδρίασης, απαιτείται να παρασχεθεί ο κάτωθι εξοπλισμός( συνοπτική αναφορά):

  • προβολικό και μεγάλη οθόνη προβολής πίσω από το προεδρείο στο άνοιγμα του Π 
  • μεγάλη επίπεδη οθόνη monitor για το προεδρείο στο άνοιγμα του Π
  • μεγάλες επίπεδες οθόνες monitor εντός του Π για τους συμμετέχοντες
  • συστοιχία μικροφώνων (1 ανά δύο άτομα) με on-off διακόπτη
  • μεγάφωνα για την ηχητική κάλυψη όλης της αίθουσας
  • κάμερα/ες για την προβολή του εκάστοτε ομιλούντα στις οθόνες
  • σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης zoom για εξ αποστάσεως συμμετοχή (θα δοθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης)
  • τροφοδότηση της εικόνας και του ήχου της αίθουσας στην τηλεδιάσκεψη
  • τροφοδότηση της εικόνας και του ήχου της τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα
  • πολύπριζα για τα laptops και τις συσκευές των συμμετεχόντων περιφερειακά σε όλο το Π
  • κονσόλα ήχου, καλωδιώσεις, έλεγχος καμερών
  • καταγραφή ήχου και εικόνας σε ψηφιακό αρχείο video mp4
  • καταγραφή ήχου σε ψηφιακό αρχείο audio mp3
  • τεχνική υποστήριξη on-site

   

  Σημείωση: Στον συνεδριακό χώρο που θα επιλεγεί ενδέχεται να υπάρχει ήδη εγκατεστημένος οπτικοακουστικός εξοπλισμός ανά  αίθουσα. Ο ανάδοχος δύναται να κάνει χρήση συνολικά ή εν μέρει του εγκατεστημένου εξοπλισμού κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους του χώρου.

  Διάρκεια ισχύος προσφορών: Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής της.

  Χρόνος παράδοσης:  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 17 Ιουλίου 2022 έως και 20 Ιουλίου 2022, οπότε και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου.

  Τρόπος παράδοσης: Ψηφιακά αρχεία – ηλεκτρονικός διαμοιρασμός.

  Τόπος παράδοσης: Εγκαταστάσεις ξενοδοχειακής μονάδας εντός του Νομού Χανίων στην οποία θα ανατεθεί η σχετική διεξαγωγή.

  Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει χρόνος ισχύος, ποσό καθαρής αξίας (αριθμητικώς και ολογράφως), ποσοστό ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως) και ποσό προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως), ημερομηνία, ψηφιακή υπογραφή νομίμου/ων εκπροσώπου/ων και σφραγίδα της επιχείρησης και υποβάλλεται σύμφωνα με τα απαιτούμενα του παραρτήματος «Παράρτημα Οικονομικής Προσφοράς» της παρούσας.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elkesupplies@tuc.gr.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

  • 22PROC010820595.pdf
   Μεταφορτώσεις: 582, Μέγεθος: 731 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012