Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια γραφικής ύλης και προωθητικού υλικού του Γραφείου Erasmus, σε δύο (2) τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Κ.Ε.82367

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια γραφικής ύλης και προωθητικού υλικού του Γραφείου Erasmus, σε δύο (2) τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Κ.Ε.82367

 • Συντάχθηκε 27-06-2022 15:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 27-06-2022 15:31

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Οργάνωση Κινητικότητας (2020-2021) Erasmus+ Βασική Δράση (ΚΑ1.03) - Ανώτατη Εκπαίδευση (2020-2021) Αρ. Σύμβασης 2020-1-EL01-KA103-077840», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82367, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και προωθητικού υλικού του Γραφείου Erasmus, σε δύο (2) τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Η παρούσα διαδικασία προμήθειας περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα, ως αυτά εκτίθενται ανωτέρω και κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να καταθέσει/αποστείλει προσφορά για ένα (1), ή και για τα δύο (2) τμήματα της πρόσκλησης.

  Κατηγορία δαπάνης/Κωδικός CPV:

  Τμήμα 1: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Οργάνωση Κινητικότητας (2020-2021) Erasmus+ Βασική Δράση (ΚΑ1.03) - Ανώτατη Εκπαίδευση (2020-2021) Αρ. Σύμβασης 2020-1-EL01-KA103-077840» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-07 Έντυπα και γραφική ύλη (υλικά και έξοδα εκτυπώσεων, βιβλία, γραφική ύλη, αναλώσιμα γραφείου εκτός από τα invoices εξωτερικού που καταχωρούνται στο ΚΓΛ 64-98) /  CPV 22900000-9.

  Τμήμα 2 : Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Οργάνωση Κινητικότητας (2020-2021) Erasmus+ Βασική Δράση (ΚΑ1.03) - Ανώτατη Εκπαίδευση (2020-2021) Αρ. Σύμβασης 2020-1-EL01-KA103-077840» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης (έξοδα συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων, catering, γεύματα) /  CPV 79950000-8.

  Χρόνος παράδοσης:  Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης στον ανάδοχο της αναρτητέας στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης ανάθεσης.

  Τόπος παράδοσης: Γραφείο Erasmus, Γραφείο 015, Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη, Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Τ.Κ. 73100,  Χανιά.

   

  Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται με βάση το παρατιθέμενο προσχέδιο εκτύπωσης των υπό προμήθεια ειδών και το οποίο θα φέρει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης – πλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης, θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα απαιτούμενα του παραρτήματος «Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών» της παρούσας.

  Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει χρόνος ισχύος, ποσό καθαρής αξίας (αριθμητικώς και ολογράφως), ποσοστό ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως) και ποσό προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως), ημερομηνία, υπογραφή νομίμου/ων εκπροσώπου/ων και σφραγίδα της επιχείρησης και υποβάλλεται σύμφωνα με τα απαιτούμενα του παραρτήματος «Παράρτημα Οικονομικής Προσφοράς» της παρούσας.

  Τρόπος υποβολής προσφορών:

  Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mzervakis@tuc.gr, erasmus@tuc.gr και elkesupplies@tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

  • 22PROC010821012 ΟΡΘΗ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 522, Μέγεθος: 889 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012