Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και χρήσης διαδραστικού συστήματος Κ.Ε. 82270

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και χρήσης διαδραστικού συστήματος Κ.Ε. 82270

 • Συντάχθηκε 20-07-2022 13:04 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και πιλοτικής χρήσης του διαδραστικού συστήματος QuaLiSID από φορέα που φιλοξενεί άτομα με νοητική αναπηρία, ήπιας, μέτριας ή σοβαρής μορφής, ηλικίας 7 έως και 17 ετών (τμήμα 1 διαγωνισμού) και ηλικίας 18 έως και 44 ετών (τμήμα 2 διαγωνισμού), τα οποία αντιμετωπίζουν συνεχή προβλήματα στην καθημερινή τους διαβίωση όσον αφορά στις ανάγκες, τις δραστηριότητες, την επικοινωνία τους και γενικότερα στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους.

  Φορέας χρηματοδότησης: Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύστημα Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία», με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00306 και ακρωνύμιο ''QuaLiSID” με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82270 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ζερβάκη Μιχαήλ, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».
  Το υπό υλοποίηση έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020.

  Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8644/13-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΣ0Χ469Β6Ν-ΖΙ3) με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022, με αρ. πρωτ. εγκεκριμένου προϋπολογισμού 8635/13-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΓΚ469Β6Ν-Β6Γ).

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 98300000-6.

  Η σύμβαση υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα 1 και 2:
  Τμήμα 1: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την ανάπτυξη και πιλοτική χρήση του διαδραστικού συστήματος QuaLiSID βάσει των συμμετεχόντων-ωφελούμενων ατόμων του οικονομικού φορέα, με ήπιας, μέτριας ή σοβαρής μορφής νοητική αναπηρία, ηλικίας 7 έως και 17 ετών», εκτιμώμενης αξίας δεκαέξι χιλιάδων εκατό είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (16.129,03 €) πλέον ΦΠΑ ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (3.870,97 €), ήτοι εκτιμώμενης αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  Τμήμα 2: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την ανάπτυξη και πιλοτική χρήση του διαδραστικού συστήματος QuaLiSID βάσει των συμμετεχόντων-ωφελούμενων ατόμων του οικονομικού φορέα, με ήπιας, μέτριας ή σοβαρής μορφής νοητική αναπηρία, ηλικίας 18 έως και 44 ετών», εκτιμώμενης αξίας δεκαέξι χιλιάδων εκατό είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (16.129,03 €) πλέον ΦΠΑ ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (3.870,97 €), ήτοι εκτιμώμενης αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (έως δύο/σύνολο διαγωνισμού) του διαγωνισμού.

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.

  Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 168883.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ.

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είχε οριστεί η Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 22PROC010968520.
  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως: -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 22α -07-2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Σεληνιώτικα νέα» την 27η-07-2022.
  Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL): www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.


  Συνημμένα:

  • 22PROC010968520.pdf
   Μεταφορτώσεις: 558, Μέγεθος: 825 KB application/pdf
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικών Προδιαγραφών 15536_2022.docx
   Μεταφορτώσεις: 547, Μέγεθος: 75 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς 15536_2022.docx
   Μεταφορτώσεις: 553, Μέγεθος: 44 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Υπόδειγμα εγγυητικών 15536_2022.docx
   Μεταφορτώσεις: 546, Μέγεθος: 22 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα Ε.docx
   Μεταφορτώσεις: 539, Μέγεθος: 17 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.docx
   Μεταφορτώσεις: 542, Μέγεθος: 17 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • espd-request-v2 (13).pdf
   Μεταφορτώσεις: 570, Μέγεθος: 58 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012