Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση Εργασίας ΜΔΕ, κ. Μπριντάκης Ιωάννης, Σχολή Μηχ.Ο.Π.

Παρουσίαση Εργασίας ΜΔΕ, κ. Μπριντάκης Ιωάννης, Σχολή Μηχ.Ο.Π.

 • Συντάχθηκε 31-08-2018 10:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - ΠΜΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Εξεταζόμενος μεταπτυχιακός φοιτητής: Μπριντάκης Ιωάννης


  Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας τρισδιάστατης προσομοίωσης της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Εφαρμογή στην παρακολούθηση της γεωλογικής αποθήκευσης του CO2 με τη σεισμική Ανάκλαση.»  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  Καθ. Βαφείδης Αντώνιος (επιβλέπων)
  Αν. Καθ. Κόκκινου Ελένη (Τ.Ε.Ι. Κρήτης)
  Επικ. Καθ. Μαθιουδάκης Εμμανουήλ

  Περίληψη

  Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία αλγορίθμου προσομοίωσης της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων σε τρισδιάστατο μοντέλο με σκοπό τη προσομοίωση της παρακολούθησης της γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Η μεθοδολογία προσεγγίστηκε μέσω των πεπερασμένων διαφορών και πιο συγκεκριμένα του αριθμητικού σχήματος τύπου MacCormack.
  Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών είναι μία από τις σημαντικότερες αριθμητικές μεθόδους στην προσομοίωση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Το γεγονός οφείλεται στο ότι είναι εύκολα εφαρμόσιμη σε πολύπλοκα προβλήματα, με σχετικά μεγάλη ακρίβεια.
  Η δημιουργία του αλγόριθμου όπως και οι προσομοιώσεις των τρισδιάστατων μοντέλων πραγματοποιήθηκαν στο πρόγραμμα Matlab. Εξετάστηκε η ορθή λειτουργία του, συγκρίνοντας την αριθμητική με την αναλυτική λύση, σε ομοιογενές μοντέλο.
  Στη συνέχεια προσομοιώθηκαν δύο διαφορετικά μοντέλα με δύο και τρία γεωλογικά στρώματα αντίστοιχα. Υπολογίστηκαν οι διπλοί κατακόρυφοι χρόνοι και αντιστοιχήθηκαν με τα αποτελέσματα των καταγραφών.
  Τέλος, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση ενός τρισδιάστατου γεωλογικού μοντέλου του Πρίνου, με εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο στρώμα Α1 του ταμιευτήρα. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης στις τρεις διαστάσεις συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της δισδιάστατης προσομοίωσης στους χρόνους των απευθείας αλλά και των ανακλώμενων κυμάτων.
  Βάση των αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής εργασίας προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μέθοδος των Πεπερασμένων Διαφορών στις τρεις διαστάσεις είναι εξαιρετικά εύχρηστη και μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια σε πολύπλοκα γεωλογικά μοντέλα.
  Επιπλέον, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης σε τρισδιάστατο μέσο είναι ορθά, εφόσον έχουν επαληθευτεί οι λύσεις τους. Στην προσομοίωση του τρισδιάστατου γεωλογικού μοντέλου αποθήκευσης CO2 τα αποτελέσματα είναι παρόμοια και συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της δισδιάστατης προσομοίωσης.

  Τόπος: Μ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
  Έναρξη: 07/09/2018 12:00
  Λήξη: 07/09/2018 13:00


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012