Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια τριδιάστατου σαρωτή για μεγάλα αντικείμενα και περιορισμένους χώρους και τριδιάστατου εκτυπωτή για τις ανάγκες εργαστηρίου της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια τριδιάστατου σαρωτή για μεγάλα αντικείμενα και περιορισμένους χώρους και τριδιάστατου εκτυπωτή για τις ανάγκες εργαστηρίου της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 12-09-2022 11:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό  κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια τριδιάστατου σαρωτή για μεγάλα αντικείμενα και περιορισμένους χώρους και τριδιάστατου εκτυπωτή για τις ανάγκες εργαστηρίου της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Συνολική αξία σύμβασης 45.000,00 € με ΦΠΑ.

  Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)- KAE 9349AB.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 171937.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/10/2022 ημέρα Τρίτη, ώρα 22:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 07/10/2022 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 173/09.09.2022 διακήρυξη.

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται : (α) Υπ' αριθ. 173 Διακήρυξη, (β) Υπ' αριθ. 174 Περίληψη, (γ) το έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή pdf & xml (zip), (δ) το παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς'' σε επεξαεργάσιμη μορφή word, (ε) Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων, (στ) Ενημέρωση Οικ. Φορέα για ορθή υποβολή προσφοράς, (ζ) Εγχειρίδιο χρήσης εγγεγραμμένων οικ. φορεών.

   


  Συνημμένα:

  • 173 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 437, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • 174 ΠΕΡΙΛΗΨΗ με ΑΔΑ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 396, Μέγεθος: 255 KB application/pdf
  • ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ.rar
   Μεταφορτώσεις: 374, Μέγεθος: 57 KB application/octet-stream
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' .odt
   Μεταφορτώσεις: 395, Μέγεθος: 9 KB application/vnd.oasis.opendocument.text
  • ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ).doc
   Μεταφορτώσεις: 385, Μέγεθος: 37 KB application/msword
  • 20210408 Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς.pdf
   Μεταφορτώσεις: 395, Μέγεθος: 121 KB application/pdf
  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (1).pdf
   Μεταφορτώσεις: 384, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012