Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82052

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82052

 • Συντάχθηκε 14-09-2022 14:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «XMMaS/Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ/ Development of a coherent X-ray multispectral microscopy system», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνταντίνο Μπάλα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82052.

  Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

  Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15299/13-07-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΟΩ6469Β6Ν-6ΝΙ) με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022.

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  Τα υπό προμήθεια είδη εντάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33790000-4 – Εργαστηριακά αναλώσιμα.

  Η σύμβαση υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα:
  Τμήμα 1: Οπτομηχανικά εξαρτήματα και παρελκόμενα στήριξης οπτικών στοιχείων και φίλτρων, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 6.400,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.536,00 € και συνολικού ποσού 7.936,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
  Τμήμα 2: Ειδικός στόχος ενσωματωμένος σε βάση στήριξης για βαθμονόμηση νανοδομών σε πειράματα περίθλασης μετάδοσης πεδίου, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 12.500,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 3.000,00 € και συνολικού ποσού 15.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  Ο προϋπολογισμός του συνόλου του διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 18.900,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 4.536,00 € και ποσού 23.436,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και δύο τμήματα (σύνολο) του διαγωνισμού.

  Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών προσδιορίζεται στους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

  Αναλυτική περιγραφή του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 172142.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ.

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είχε οριστεί η Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 22PROC011241001.

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως: -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 16η-09-2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» την 21η-09-2022.

  Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL): www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.


  Συνημμένα:

  • 22PROC011241001.pdf
   Μεταφορτώσεις: 349, Μέγεθος: 840 KB application/pdf
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_82052.docx
   Μεταφορτώσεις: 352, Μέγεθος: 28 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα εγγυητικών επιστολών 19664_2022.docx
   Μεταφορτώσεις: 339, Μέγεθος: 15 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα Ενημέρωσης.docx
   Μεταφορτώσεις: 341, Μέγεθος: 14 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Δήλωση ακεραιότητας.docx
   Μεταφορτώσεις: 415, Μέγεθος: 19 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα οικονομικής προσφοράς 19664_2022.docx
   Μεταφορτώσεις: 390, Μέγεθος: 43 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • espd-request-v2 (14).pdf
   Μεταφορτώσεις: 338, Μέγεθος: 53 KB application/pdf
  • 9ΙΜΒ469Β6Ν-ΔΦ0.pdf
   Μεταφορτώσεις: 340, Μέγεθος: 257 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012