Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Κατασκευή ηχομονωτικών χωρισμάτων στη νέα Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης"

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Κατασκευή ηχομονωτικών χωρισμάτων στη νέα Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης"

 • Συντάχθηκε 26-10-2022 15:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 26-10-2022 15:27

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, προσφεύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» και προϋπολογισμό μελέτης 18.387,10€ (πλέον ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016.

  Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών: 16.708,64€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

  Συνολικός προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ:  16.708,64€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) + 1.678,46€ (αναθεώρηση) + 4.412,90€ (ΦΠΑ 24%) = 22.800,00€

  Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600070, 2014ΣΕ54600009, 2014ΣΕ54600075) (2020ΣΕ54600032)» με ενάριθμο: 2021ΝΑ34600377, KAE: 9322 Ι, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της δαπάνης.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως τις 8 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.:00', σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συνημμένη με αρ. πρωτ. 979/26.10.2022 Πρόσκληση υποβολής προσφορών.

   

  Από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Β. Πετρίδου


  Συνημμένα:

  • 2022-10-26 0979 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦ ΑΠΕΥΘ ΑΝΑΘ (ΚΑΤΑΣΚ ΗΧΟΜ ΒΙΚΕΠ)_ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 321, Μέγεθος: 570 KB application/pdf
  • 2022 ΤΕΥΧΗ ΕΡΓΟΥ.zip
   Μεταφορτώσεις: 317, Μέγεθος: 4 MB application/x-zip-compressed
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012