Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια κι εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η-Ζ) για τις ανάγκες του νέου συγκροτήματος κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια κι εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η-Ζ) για τις ανάγκες του νέου συγκροτήματος κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 09-11-2022 12:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια κι εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η-Ζ) για τις ανάγκες του νέου συγκροτήματος κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1154/04.11.2022 διακήρυξη.

  Συνολική αξία σύμβασης: 75.000,00 € με ΦΠΑ.

  CPV: 31121100-1

  Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)- KAE 9349ΑΕ.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 176229.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05/12/2022 ημέρα Δευτέρα, ώρα 22:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 08/12/2022 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 1154/04.11.2022 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται : (α) Υπ' αριθ. 1154 Διακήρυξη, (β) Υπ' αριθ. 1155 Περίληψη, (γ) το έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή pdf & xml (zip), (δ) το παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς'' σε επεξαεργάσιμη μορφή word, (ε) Φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών σε επεξεργάσιμη μορφή word (στ) Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων, (ζ) Ενημέρωση Οικ. Φορέα για ορθή υποβολή προσφοράς, (η) Εγχειρίδιο χρήσης εγγεγραμμένων οικ. φορεών.


  Συνημμένα:

  • 1154 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 404, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • 1155 ΠΕΡΙΛΗΨΗ με ΑΔΑ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 363, Μέγεθος: 254 KB application/pdf
  • ΕΕΕΣ.rar
   Μεταφορτώσεις: 371, Μέγεθος: 60 KB application/octet-stream
  • Παράρτημα Δ' Υπόδειγμα οικ. προσφοράς.odt
   Μεταφορτώσεις: 370, Μέγεθος: 8 KB application/vnd.oasis.opendocument.text
  • 2022-10-26 4. Εντ. Φύλλου Συμμορφ. ΗΖ.docx
   Μεταφορτώσεις: 370, Μέγεθος: 25 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ).doc
   Μεταφορτώσεις: 378, Μέγεθος: 37 KB application/msword
  • 20210408 Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς.pdf
   Μεταφορτώσεις: 365, Μέγεθος: 121 KB application/pdf
  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (1).pdf
   Μεταφορτώσεις: 385, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
 • Συντάχθηκε 02-12-2022 12:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ 176229

  Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η-Ζ) για τις ανάγκες του νέου συγκροτήματος κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ- Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 176229 και δυνάμει της υπ΄αριθμ. 97/02.12.2022 απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης:

  (α)          Διορθώνεται η διάρκεια του χρόνου παράδοσης των ειδών (παρ. 6.1 της υπ΄αριθμ. 1154/04.11.2022 διακήρυξης) σε πεντέμιση (5.5) μήνες και η διάρκεια σύμβασης (παρ. 1.3 της υπ΄αριθμ. 1154/04.11.2022 διακήρυξης) σε επτάμιση (7.5) μήνες.

  (β)          Μετατίθεται η προθεσμία υποβολής προσφορών σύμφωνα με την παρ. 1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών» της υπ΄αριθμ. 1154/04.11.2022 διακήρυξης από τις 5 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00 που ήταν αρχικά, για την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 22:00.

  (γ)          Μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με την παρ. 3.1.1 «Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών» της υπ΄αριθμ. 1154/04.11.2022 διακήρυξης, από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. που ήταν αρχικά, για την 23η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Για την ορθότερη σύνταξη των προσφορών θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Συστήματος 176229) και στην ιστοσελίδα www.tuc.gr ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 1154/04.11.2022 διακήρυξης.

  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς (διάρκεια ισχύος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, χρόνος ισχύος προσφορών κλπ) τις παραπάνω αναφερόμενες νέες ημερομηνίες.

  Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Συνημμένα αρχεία:

  (α) Υπ' αριθ. 1612/02.12.2022 ανακοίνωση διόρθωσης και παράτασης διαγωνισμού.

  (β) Υπ' αριθ. 1154/04.11.2022 διακήρυξη σε ορθή επανάληψη.

  (γ) Υπ΄αριθμ. 97/02.12.2022 απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου.

  Εκ' μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 1612 Ανακοίνωση_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 380, Μέγεθος: 264 KB application/pdf
  • 1154 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 378, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • 97ο_Paratash_prothesmivn_diagvnismos_HZ_Symplhrvmatiko_6ΟΗΗ469Β6Ν-Ε76_signed.pdf
   Μεταφορτώσεις: 383, Μέγεθος: 552 KB application/pdf
 • Συντάχθηκε 15-12-2022 14:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

                ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1154/2.12.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ 176229)

  Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, για την προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η-Ζ) για τις ανάγκες του νέου συγκροτήματος κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ- Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 176229 και δυνάμει της υπ΄αριθμ. 97/02.12.2022 απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης:

  σας επισυνάπτουμε διευκρινήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ' αριθ. 1154/2.12.2022 διακύρυξης         

  Εκ' μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος

   


  Συνημμένα:

  • 2022-12-13 ΤΥ.474 Δντης - ΟΥ Προμήθεια ΗΖ Διευκρινήσεις.signed.pdf
   Μεταφορτώσεις: 359, Μέγεθος: 418 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012