Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου "Η/Μ εργασίες στο ισόγειο του κτιρίου της πρώην Γαλλικής Σχολής" "

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου "Η/Μ εργασίες στο ισόγειο του κτιρίου της πρώην Γαλλικής Σχολής" "

 • Συντάχθηκε 20-12-2022 12:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς,

  για την απευθείας ανάθεση του έργου «Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 24.193,55€ (πλέον ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118, 120 του Ν.4412/2016 καθώς και της παρ. 1θ του άρθρου 14, της παρ. 5 του άρθρου 448 και του άρθρου 249 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.07.2022), ως αυτά ισχύουν

  προς εταιρεία ΕΔΟΚ Α.Ε.

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης με έδρα στην Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών Χανίων (www.tuc.gr, ΑΦΜ 090034024, ΔΟΥ Χανίων), δυνάμει απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, που λήφθηκε στην υπ’ αρ. 99/19.12.2022 συνεδρίασή του (ΑΔΑΜ: 22REQ011849207 και ΑΔΑ: 6ΑΓΔ469Β6Ν-Σ56).

  σας προσκαλεί

  όπως υποβάλλετε προσφορά για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» και προϋπολογισμό μελέτης 24.193,55€ (πλέον ΦΠΑ 24%), μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά συντάσσεται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ως άνω Νόμου.

  Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών: 24.092,85€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

  Συνολικός προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 24.092,85€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) + 100,70€ (αναθεώρηση) + 5.806,45€ (ΦΠΑ 24%) = 30.000,00€.

  Φυσικό αντικείμενο του έργου: Σύμφωνα με το Τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ», αφορούν σε απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την επαναλειτουργία τμήματος του ισογείου του κτιρίου της Πρώην Γαλλικής σχολής, για την στέγαση εργαστηρίου (TucLab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

  Συμβατική προθεσμία εκτέλεσης:  Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Όσον αφορά τις παρατάσεις, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00

  Ημερομηνία αποσφράγισης:  4 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:30.

  Πηγή χρηματοδότησης έργου: Η δαπάνη του έργου όπως και η σχετική σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. ΥΠΟΕΡΓΟ 3- Διαμόρφωση Χώρου TUC Lab», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82621, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την υλοποίηση του ως άνω τεχνικού έργου.

  Η Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr), μαζί με τα τεύχη του έργου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Β. Πετρίδου

   

   


  Συνημμένα:

  • 2022-12-20 1867 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦ-ΕΔΟΚ (ΗΜ ΕΡΓ ΓΑΛΛΙΚΗΣ)_ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 341, Μέγεθος: 690 KB application/pdf
  • 2022 ΔΕΚ_ΤΕΥΧΗ ΕΡΓΟΥ ΗΜ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ.rar
   Μεταφορτώσεις: 340, Μέγεθος: 5 MB application/octet-stream
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012