Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού (πλην επιστημονικού και ερευνητικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού (πλην επιστημονικού και ερευνητικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 15-03-2023 10:39 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού (πλην επιστημονικού και ερευνητικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2873/13.03.2023 διακήρυξη.

  Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα.

  Τμήμα 1: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κεντρικών φωτοτυπικών μηχανημάτων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, προϋπολογισμού 10.417,81 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  Τμήμα 2: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κεντρικών εκτυπωτών του Μηχανογραφικού Κέντρου, προϋπολογισμού 2.540,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  Τμήμα 3: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κεντρικού εκτυπωτή υψηλών επιδόσεων του Μηχανογραφικού Κέντρου του Ιδρύματος, προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  Τμήμα 4: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξυπηρετητών και δικτυακού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων για την φιλοξενία  και υποστήριξη κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, προϋπολογισμού 58.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  Συνολικός προϋπολογισμός για όλα τα τμήματα: 79.457,81 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα του ενός ή για όλα τα τμήματα και για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186715.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05.04.2023 ημέρα Τετάρτη, ώρα 22:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 10.04.2023 ημέρα Μ. Δευτέρα και  ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 2873/13.03.2023 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται: (α) 2873 Διακήρυξη, (β) 2874 Περίληψη της Διακήρυξης, (γ) Έντυπα ΕΕΕΣ σε μορφή pdf & xml (zip), (δ) Παράρτημα A' "Τεχνικές Προδιαγραφές" σε επεξεργάσιμη μορφή word, (ε) Παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων, (ζ) Ενημέρωση Ο.Φ. για ορθή υποβολή προσφοράς.

   

  Τμήμα Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος

   


  Συνημμένα:

  • 2873 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 271, Μέγεθος: 2 MB application/pdf
  • 2874 ΠΕΡΙΛΗΨΗ με ΑΔΑ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 242, Μέγεθος: 265 KB application/pdf
  • ΕΕΕΣ.rar
   Μεταφορτώσεις: 233, Μέγεθος: 127 KB application/octet-stream
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.odt
   Μεταφορτώσεις: 240, Μέγεθος: 106 KB application/vnd.oasis.opendocument.text
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.odt
   Μεταφορτώσεις: 242, Μέγεθος: 23 KB application/vnd.oasis.opendocument.text
  • ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ).doc
   Μεταφορτώσεις: 252, Μέγεθος: 37 KB application/msword
  • 20210408 Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς.pdf
   Μεταφορτώσεις: 244, Μέγεθος: 121 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012