Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Χημικών Μηχανικών/Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023

Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Χημικών Μηχανικών/Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023

 • Συντάχθηκε 06-04-2023 10:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Χημικών Μηχανικών/Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3225/05.04.2023 διακήρυξη.

  Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ 1: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ), πραγματοποίηση ομαδικής εκπαιδευτικής εκδρομής/άσκησης υπαίθρου στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα από τις 4 Ιουνίου έως τις 9 Ιουνίου 2023 στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «ΜΟΠ 706 - Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙΙ» (6ου εξαμήνου), προϋπολογισμού 16.500,00 €. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της παρούσας σύμβασης υπόκεινται στο ειδικό καθεστώς του αρ. 43 του ν. 2859/2000 όπως ισχύει και απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 2: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ), πραγματοποίηση ομαδικής εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αττική και στην Εύβοια από τις 06 Ιουνίου έως τις 10 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο του μαθήματος «Ασκήσεις Πεδίου ΙΙ», προϋπολογισμού 22.200,00 €. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της παρούσας σύμβασης υπόκεινται στο ειδικό καθεστώς του αρ. 43 του ν. 2859/2000 όπως ισχύει και απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

  Συνολική αξία σύμβασης 38.700,00 €. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της παρούσας σύμβασης υπόκεινται στο ειδικό καθεστώς του αρ. 43 του ν. 2859/2000 όπως ισχύει και απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα Τμήματα.

  CPV: 63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες

  Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2023 του Πολυτεχνείου Κρήτης, ΚΑΕ 0543α

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 189653.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24 Απριλίου 2023 ημέρα Δευτέρα, ώρα 22:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 27 Απριλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 3225/05.04.2023 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 3225/5.4.2023 διακήρυξη, (β) η υπ΄αριθμ 3226/5.4.2023 περίληψη, (γ) το υπόδειγμα ΕΕΕΣ σε pdf και σε xml σε μορφή zip, (δ) το παράρτημα Δ' – υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή word. (ε) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (στ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ζ) ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 3225 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 167, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • 3226 ΠΕΡΙΛΗΨΗ με ΑΔΑ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 164, Μέγεθος: 256 KB application/pdf
  • ΕΕΕΣ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 141, Μέγεθος: 54 KB application/pdf
  • ΕΕΕΣ.rar
   Μεταφορτώσεις: 135, Μέγεθος: 16 KB application/octet-stream
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.odt
   Μεταφορτώσεις: 139, Μέγεθος: 8 KB application/vnd.oasis.opendocument.text
  • 20210408 Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς.pdf
   Μεταφορτώσεις: 148, Μέγεθος: 121 KB application/pdf
  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (1).pdf
   Μεταφορτώσεις: 147, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ).doc
   Μεταφορτώσεις: 134, Μέγεθος: 37 KB application/msword
 • Συντάχθηκε 06-04-2023 15:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

   

  Επισυνάπτεται εκ νεόυ η υπ΄'αριθμ 3225/5.4.2023 διακήρυξη με τον ΟΡΘΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑΜ: 23PROC012458448. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος

   


  Συνημμένα:

  • 3225 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΟΡΘΟ ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 141, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012