Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ.Θεοδώρας Λαμπροπούλου , Σχολή ΜΠΔ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ.Θεοδώρας Λαμπροπούλου , Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 07-04-2023 18:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 12/04/2023 11:00
  Λήξη: 12/04/2023 12:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

   

  Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Λαμπροπούλου

  Αριθμός Μητρώου: 2020019043

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη Σιωπηλή Απόλυση και Σιωπηλή Παραίτηση.

  Τίτλος στα Αγγλικά: The impact of Covid-19 on the Silent Firing and Silent Resignation

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Βασίλης Μουστάκης

  Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδη

  Δεύτερο Μέλος: Θωμάς Κοντογιάννη

   

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η αγορά εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα ανακάμπτει μετά την πανδημία Covid-19, κατά την οποία έχουν εμφανιστεί πολλοί όροι που δεν χρησιμοποιούνταν ή ήταν γνωστοί στο παρελθόν. Έτσι κάνουν την εμφάνιση τους οι όροι «Σιωπηρή Παραίτηση» και «Σιωπηρή Απόλυση», οι οποίες είναι οι νέοι όροι του σύγχρονου εργασιακού χώρου. H πανδημία Cοvid-19 υπήρξε σημαντική κινητήρια δύναμη των σημερινών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται την εργασία. Σε πολλές χώρες έχει γίνει μια απότομη αύξηση στον αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν τις δουλειές τους. Το 2021, το ένα πέμπτο των εργαζομένων εξακολουθεί να λέει ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα αναζητώντας μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία και καλύτερες αμοιβές. Πολλοί νέοι εργαζόμενοι αναζητούν όλο και περισσότερο ευελιξία και σκοπό στη δουλειά τους, συνεχίζοντας να εργάζονται αλλά δεν επιτρέπουν στην εργασία να ελέγχει τη ζωή τους. Έτσι, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού καταστρώνει νέες στρατηγικές με στόχο την προσέλκυση νέων εργαζομένων που θα ωφελήσουν στην εξέλιξη της εταιρίας, αλλά καταστρώνουν και πλάνα για να διατηρήσουν στο δυναμικό τους τα ικανά στελέχη. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να γίνει η αναγνώριση των αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Ανακαλύπτοντας αυτές τις ανάγκες οι εταιρίες μπορούν να κάνουν τις διορθωτικές ενέργειες διαχείρισης του προσωπικού, με στόχο να μην αναπτυχθούν τα φαινόμενα της Σιωπηρής Απόλυσης και της Σιωπηρής Παραίτησης.

  Αυτή η εργασία επιχειρεί να τεκμηριώσει τον αντίκτυπο της πανδημίας και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στον εργασιακό χώρο και πως αυτές επηρεάζουν την απόδοση των εταιριών και την ικανοποίηση των στόχων των εργοδοτών. Η πανδημία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμες αλλαγές στην προτίμηση εργασιών, στα επιχειρηματικά μοντέλα και στους τρόπους εργασίας. Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω θα διεξαχθούν έρευνες σε διάφορα άρθρα που

  αναφέρουν κυρίως την Σιωπηλή Απόλυση και την Σιωπηλή Παραίτηση. Κατά την διάρκεια της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί έρευνα με σκοπό την καταγραφή της ψυχολογίας και της απόδοσης των εργαζομένων από τις πηγές εξόρυξης δεδομένων της Eurostat. Στην έρευνα συμμετέχουν διάφορες ηλικίες και ειδικότητες που θα κληθούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις θα στοχεύουν κυρίως στην επιρροή της πανδημίας στην προσωπική εξέλιξη και στην καθημερινότητα των εργαζομένων στην Ελλάδα. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, είναι η σύγκριση ανάμεσα στην αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς πριν την πανδημία και μετά και πόσο μέσα από την τεχνολογία έχουν αλλάξει οι εργασιακές συνθήκες.

   

  Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

  The labor market on a global scale has been recovering from the effects of the COVID-19 pandemic, and since its advent a few terms have appeared that were not used or were known in the past. Resonant examples of these terms are "Silent Resignation" and "Silent Dismissal" terms that have entered the modern workplace. In many countries there has been a sharp increase in the number of people leaving their jobs. The COVID-19 pandemic has been a major driver of today's changes in the way people think about work. In 2021, a fifth of employees still say they plan to resign in the coming period in search of greater job satisfaction and better pay. Many young employees are increasingly looking for flexibility and purpose in their work, continuing to work but not allowing work to control their lives. Thus, the domain of Human Resource Management should not only devise contemporary strategies to attract new employees who will noticeably contribute to the organizations' development but also formulate plans so as to retain the skillful individuals. However, nothing can be accomplished unless the various needs created by the pandemic are recognized. By discovering these needs, companies can take corrective actions to manage staff, with the aim of not developing the phenomena of Silent Dismissal and Silent Resignation.

  This paper attempts to document and explicate the impact of the pandemic and the new challenges employers and employees face in the workplace as well as how these affect the performance of companies and the accomplishment of their goals. The pandemic could lead to permanent changes in job preferences, business models, and ways of working. In order to understand the above, investigations will be carried out in various articles that mainly mention The Implied Dismissal and the Tacit Waiver. During the formulation of this paper, a survey will be carried out in order record the psychology and performance of employees from the data mining sources Eurostat.The survey will entail data derived from people of various ages and professions who will be asked to answer the questionnaire. The questions will mainly aim at the influence of the pandemic on the personal development and daily lives of employees in Greece. The expected results of this paper are the comparison between the changes in mentality and behavior before the pandemic and after, and how the intense appropriation of technology has influenced the working conditions

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 12/04/2023

  Ώρα: 11:00 π.μ.

   

  Χώρος Εξέτασης: Εξ αποστάσεως Σύνδεσμος: https://tuc-gr.zoom.us/j/95590454922?pwd=OENYajcvK2xvOVY1SE9qRkZtRXB1QT09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012