Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

Παρουσίαση Εγκεκριμένων Ερευνητικών Προτάσεων στα Πλαίσια της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

 • Συντάχθηκε 25-08-2010 13:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 και ώρα 12:00 μ.μ παραχωρήθηκε Συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, προκειμένου να παρουσιαστούν οι ερευνητικές προτάσεις που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

  Στην Συνέντευξη Τύπου παρευρέθησαν εκτός από την Πρυτανεία και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των εγκεκριμένων προτάσεων.

  Λίγα λόγια για την δράση και τα προγράμματα:

  Στο πλαίσιο της στόχευσής μας να διαδραματίσει το Πολυτεχνείο Κρήτης πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην καινοτομία, συμμετέχοντας ενεργά στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της χώρας μας, οι καθηγητές του Ιδρύματος υπέβαλαν ερευνητικές προτάσεις στο πλαίσιο της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με ιδιωτικές και δημόσιες παραγωγικές επιχειρήσεις.

  Η δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έχει ως βασικό στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής μέσω της υλοποίησης έργων Ε&Τ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που: α) ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές, β) υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως υγεία, ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική και γ) παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.

  Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 76,1 εκ. €. Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων επιχορηγήθηκαν οι προτάσεις, είναι ΥΓΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ , ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΛΙΜΑ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (περιλαμβανομένων των τροφίμων).

  Υπεβλήθησαν συνολικά 569 προτάσεις μεσαίας κλίμακας (έως 1 εκ. €) και εγκρίθηκαν 113, στις 9 εκ των οποίων συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επίσης, υπεβλήθησαν 51 προτάσεις μεγάλης κλίμακας (1-3 εκ. €) και εγκρίθηκαν 8, στις 2 εκ των οποίων συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 6.815.435,30 €.

  Σημαντική επιτυχία αποτελεί το γεγονός ότι μία εκ των εγκεκριμένων προτάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης έτυχε της μεγαλύτερης χρηματοδότησης όλων. Στην αξιολόγηση των προτάσεων, που εγκρίθηκαν με τη συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης, 2 προτάσεις κατέλαβαν την 1η θέση στον αντίστοιχο υποτομέα τους, 1 πρόταση κατέλαβε την 2η θέση, 2 προτάσεις κατέλαβαν την 3η θέση, 2 προτάσεις κατέλαβαν την 4η θέση και 4 προτάσεις κατέλαβαν θέσεις από 5-15 στους αντίστοιχους υποτομείς τους.

  Οι προτάσεις που ενεκρίθησαν είναι οι ακόλουθες:
  1. «Ανάπτυξη και αξιολόγηση τηλεμετρικού συστήματος καταγραφής επιβλαβών μικροφυκών και πρόβλεψης τοξικών επεισοδίων σε παράκτια οικοσυστήματα» (Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης). Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός αυτόματου καταγραφικού συστήματος ανίχνευσης και καταμέτρησης επιβλαβών μικροφυκών σε πραγματικό χρόνο σε παράκτια οικοσυστήματα, με τη χρήση κυτταρομετρίας ροής. Η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος θα παρέχει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και μετάδοση των μετρήσεων των επιβλαβών μικροφυκών και συμπληρωματικών φυσικοχημικών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο, πλήρεις, έγκυρες και αξιόπιστες χρονοσειρές και τη δυνατότητα πρόβλεψης και ενεργοποίησης κινδύνου, μέσω της ανάπτυξης προγνωστικού μοντέλου των τοξικών επεισοδίων.
  2. «Νανοσύνθετα βιοεμπνευσμένα υλικά για στερέωση δομικών υλικών» (Επίκ. Καθηγήτρια Νόνη Μαραβελάκη). Η πρόταση στοχεύει στην ανάπτυξη ανόργανων βιο-εμπνευσμένων νανο-σύνθετων υλικών τα οποία θα επιτελούν ταυτόχρονα στερέωση και προστασία των σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών δομικών υλικών (π.χ. φυσικοί και τεχνητοί λίθοι, πλίνθοι, κεραμίδια, ασβεστοκονιάματα και τσιμεντοκονιάματα) και θα παρουσιάζουν φυσικο-χημική συμβατότητα με τα δομικά υλικά.
  3. «Ανάπτυξη νέων προϊόντων & αντιγράφων πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση ψηφιοποίησης & τεχνολογιών παραγωγής σε μικροκλίμακα» (Αν. Καθηγητής Α. Αντωνιάδης). Έρευνα σε τεχνολογίες αντιγραφής αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς με μεθόδους μικρο-κατεργασιών. Αφορά αφενός την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και ειδικότερα νέες μεθόδους διαχείρισης δεδομένων που προκύπτουν από ψηφιοποίηση και αφετέρου την κατασκευή αντιγράφων με χρήση τεχνολογιών παραγωγής σε μικροκλίμακα (μικρο-κατασκευαστική).
  4. «Έρευνα και Ανάπτυξη Πρότυπου Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφάλειας των Θαλασσίων Mεταφορών με Καινοτόμα Χρήση RFID» (Καθηγητής Α. Δόλλας). Σκοπός του έργου είναι η μελέτη, έρευνα, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος ταυτοποίησης βασισμένο σε τεχνολογία RFID. Θα διερευνηθεί η χρήση ειδικά σχεδιασμένων αισθητήρων πάνω στο πλοίο, που θα διασυνδέονται με μία βάση δεδομένων σε απομακρυσμένο χώρο για πλήρη, ασφαλή, ελεγμένη και λεπτομερή αναφορά/περιγραφή όλων των μονάδων που επιβιβάστηκαν και αποβιβάστηκαν από το πλοίο. Το έργο περιλαμβάνει τόσο τεχνολογικές προκλήσεις όσο και θέματα διασφάλισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  5. «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πρωτότυπου Συστήματος Τηλεδιοίκησης Πλοίων με Διαδικτυακή Αμφίδρομη Επικοινωνία Υψηλών Ταχυτήτων» (Καθηγητής Α. Δόλλας). Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία συστήματος τηλεδιοίκησης/τηλεδιαχείρισης πλοίων με δημιουργία δικτύων υψηλής ταχύτητας, βασισμένου σε τεχνολογία WiMax με κατευθυντικές κεραίες στα πλοία και σε παράκτιους σταθμούς. Η εγγύτητα των νησιών σε μεγάλα μέρη της διαδρομής των πλοίων, σε συνδυασμό με τεχνολογίες όπως WiMax, μπορεί να προσφέρει λύσεις με παράκτιους σταθμούς βάσης, καθένας των οποίων θα έχει κεραίες για επικοινωνία με τα πλοία και σύνδεση με το Διαδίκτυο μέσω κάποιου παρόχου.
  6. «Έξυπνο σύστημα Επικοινωνίας οχημάτων για βελτιωμένη ασφάλεια και αποδοτικότητα σε αστικά δίκτυα και αυτοκινητοδρόμους» (Επίκ. Καθηγητής Ι. Παπαευσταθίου). Το έργο έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα ενημερώνει έναν οδηγό για προβλήματα του οδοστρώματος στο επερχόμενο τμήμα του δρόμου καθώς και για τις πιθανές προθέσεις των προπορευόμενων οδηγών. Το σύστημα θα βασίζεται στην ανάπτυξη ενός συστήματος αισθητήρων εγκατεστημένων πάνω στα οχήματα και στο οδικό δίκτυο και ενός ασύρματου δικτύου μεταξύ γειτονικών οχημάτων και σταθερών σταθμών βάσης για την ανταλλαγή πληροφοριών. Επιπρόσθετα το προτεινόμενο έργο αναμένεται να δημιουργήσει την τεχνολογική βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηθεί μία ολοκληρωμένη «πράσινη» λύση που θα προσεγγίζει τον αστικό κυκλοφοριακού έλεγχο και την ατμοσφαιρική ρύπανση ταυτόχρονα.
  7. "Ολοκληρωμένο σύστημα συνεχούς παρακολούθησης εκπομπών ρύπων & βέλτιστης διαχείρισης των ενεργειακών λειτουργικών παραμέτρων πλοίων" (Καθηγητής Γ. Σταυρακάκης).
  8. «Βιολογία των περιφερόμενων καρκινικών κυττάρων, μακρινή μετάσταση και ανάπτυξη μεθόδων υγρής βιοψίας». (Καθηγητές Μ. Ζερβάκης και Κ. Μπάλας). Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη οπτικών απεικονιστικών διαγνωστικών τεχνολογιών, μεθόδων μοριακής βιολογίας και πληροφορικών συστημάτων για την ανίχνευση και μελέτη των κυκλοφορούντων στο αίμα κυττάρων του πρωτοπαθούς όγκου. Το πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη μεθόδων για την εκτίμηση της δυναμικότητας των κυττάρων αυτών να εξελιχθούν σε μετάσταση με στόχο την εξατομίκευση και βελτιστοποίηση των βιο-χημειο-θεραπευτικών σχημάτων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, εκτός από το τμήμα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιατρικό τμήμα του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το ΙΤΕ, και τέσσερις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας.
  9. «Οστεοαρθρίτιδα: ολοκληρωμένη Συστηματική ανάλυση για στοχευμένη βιολογική θεραπεία» (Καθηγητής Μ. Ζερβάκης). Η Οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι μια πολυ-παραγοντική ασθένεια με γενετικές, μηχανικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες που οδηγεί στην καταστροφή των αρθρώσεων. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από ΟΑ. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία ολοκληρωμένη συστηματική ανάλυση της ΟΑ συνδυάζοντας πληθώρα in vitro κυτταρικών και μοριακών τεχνικών με τη γονιδιωματική, πρωτεομική και βιοπληροφορική ανάλυση καθώς και με in vivo μελέτες.
  10. “ΝΑΝΟ-ΣΥΜΠΡΑΞΗ” – Νανο-τρανζίστορ MOSFET πολλαπλών πυλών – Ανάπτυξη εργαλείων αυτοματοποιημένου σχεδιασμού νανο-ηλεκτρονικών (Επίκ. Καθηγητής Μ. Μπούχερ). Βασική επιδίωξη των δραστηριοτήτων της σύμπραξης των τριών ερευνητικών φορέων είναι η ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της νανο-ηλεκτρονικής, η μεταφορά της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΑΠΘ και του ΙΤΣ-Πολυτεχνείο Κρήτης στην ώριμη ελληνική επιχείρηση HELIC που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εργαλείων αυτοματοποιημένου σχεδιασμού κυκλωμάτων (Electronic Design Automation tools).Το έργο εστιάζεται στα νανο-τρανζίστορ MOSFET πολλαπλών πυλών επόμενης γενιάς για την ανάπτυξη εφαρμογών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων υψηλής συχνότητας και χαμηλής κατανάλωσης.
  11. “ΑΝΤΙ-SiC” – Ανάπτυξη Νέων Τρανζίστορ και Αντιστροφέα Ισχύος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με Χρήση Καρβιδίου του Πυριτίου» (Επίκ. Καθηγητής Μ. Μπούχερ). Η αποδοτικότητα αντιστροφέων DC/AC είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην αποδοτικότητα καινοτόμων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ο κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη τρανζίστορ καρβιδίου του πυριτίου (SiC) τα οποία θα ενσωματωθούν σε ένα νέο αντιστροφέα ισχύος με εφαρμογή στα φωτοβολταϊκά συστήματα με απόδοση μεγαλύτερη από 97%. Στα πλαίσια του έργου θα συνεργαστούν ερευνητικές ομάδες από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λεϊζερ/Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), από το ΙΤΣ - Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΕΠΙΣΕΥ - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), με την πρωτοποριακή ελληνική εταιρία RAYCAP, η οποία δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών κυρίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρικής προστασίας και της ενέργειας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012