Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων 15000€ για το 2010

 • Συντάχθηκε 03-09-2010 12:49 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων
  για την χρηματοδότηση της έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης το 2010 προϋπολογισμού 15.000€ εκάστη


  Η Επιτροπή Ερευνών υλοποιώντας την απόφασή της η οποία εγκρίθηκε κι από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης. προκήρυξε στις 19-1-2010 την χρηματοδότηση οκτώ ερευνητικών προτάσεων μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος ανεξαρτήτως βαθμίδας και ημερομηνίας διορισμού, ύψους 15.000€ εκάστη διάρκειας δύο (2) ετών. Η αξιολόγηση των προτάσεων έγινε από εξωτερικούς κριτές με μέριμνα της Επιτροπής Αξιολόγησης που ορίστηκε από την Επιτροπή Ερευνών και στην οποία μετείχε ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε Τμήμα.
  Υποβλήθηκαν συνολικά 26 προτάσεις από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και συγκεκριμένα:
  • Από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 2 προτάσεις
  • Από το Γενικό τμήμα: 2 προτάσεις
  • Από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: 6 προτάσεις
  • Από το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων: 7 προτάσεις
  • Από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: 5 προτάσεις
  • Από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: 4 προτάσεις
  Σύμφωνα με την προκήρυξη, χρηματοδοτείται μία (1) πρόταση ανά Τμήμα, που έχει επιτύχει την μεγαλύτερη βαθμολογία από τις υπόλοιπες προτάσεις του ιδίου Τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 85% του μεγίστου της κλίμακας βαθμολόγησης. Οι υπόλοιπες επιλέγονται με το κριτήριο της υψηλότερης βαθμολογίας ανεξαρτήτως Τμήματος.
  Σε συνέχεια των παραπάνω, η Επιτροπή Ερευνών στην συνεδρίασή της με αριθμ. 278/1.9.2010 αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι προτάσεις που ενεκρίθησαν για χρηματοδότηση είναι:

  Α) Έξι (6) προτάσεις (μία ανά Τμήμα), που επέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία από τις υπόλοιπες προτάσεις του Τμήματος:
  A/A Κωδικός πρότασης Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τμήμα Τίτλος πρότασης
  1 80102 Μαλλούχου-Τουφάνο Φανή Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΡΜΗΧ Τεκμηρίωση, καθορισμός αρχών και έρευνα υλικών επέμβασης συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίων μνημείων του Ιράν
  2 80084 Δελής Ανάργυρος Επικ. Καθηγητής ΓΕΝΙΚΟ Εισαγωγή μοντέλων τύρβης στις δισδιάστατες εξισώσεις ρηχών υδάτων για την υπολογιστική μοντελοποίηση γένεσης, διάδοσης και αναρρίχησης (μακρών) κυματισμών
  3 80091 Μπάλας Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγητής ΗMMY Ανάπτυξη απεικονιστικού συστήματος για τη μελέτη του φωτοκινητικού αντανακλαστικού της οπτικής θηλής σε μονοχρωματική διέγερση
  4 80058 Λαζαρίδης Μιχάλης Αναπλ. Καθηγητής ΜΗΠΕΡ Μελέτη της ατμοσφαιρικής πυρηνοποίησης σε περιβάλλον αστικού υποβάθρου
  5 80085 Χριστόπουλος Διονύσης Καθηγητής ΜΗΧΟΠ Ανάπτυξη Μοντέλου Αστοχίας Δέσμης Ινών για Προσομείωση Χωρικών σημειακών ανελίξεων και Διερεύνηση της Κατανομής των Χρονικών Διαστημάτων μεταξύ Διαδοχικών Ρήξεων των Ινών
  6 80061 Πασιούρας Φώτιος Επικ. Καθηγητής ΜΠΔ Ανάπτυξη ποσοτικών υποδειγμάτων πρόβλεψης "ομαδικών αγωγών επενδυτών"

  Β) Δύο (2) προτάσεων που πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία ανεξαρτήτως Τμήματος:
  A/A Κωδικός πρότασης Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τμήμα Τίτλος πρότασης
  1 80090 Γαροφαλάκης Μίνως Καθηγητής ΗMMY Αποδοτική ανάλυση συνεχών ροών δεδομένων σε μεγάλα κατανεμημένα συστήματα
  2 80096 Διγαλάκης Βασίλειος Καθηγητής ΗMMY Εκτίμηση παραμέτρων σε γραφικά μοντέλα με διακριτικές μεθόδους


  Καθηγητής Νίκος Βαρότσης
  Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  & Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012