Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια του πακέτου λογισμικού MATLAB

 • Συντάχθηκε 28-09-2022 09:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια του πακέτου λογισμικού μαθηματικών υπολογισμών MATLAB, για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των ακαδημαϊκών σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Συνολική αξία σύμβασης 44.640,00 € με ΦΠΑ 

  CPV: 48462000-4

  Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης- ΚΑΕ 7123.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 173119.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/10/2022 ημέρα Τρίτη, ώρα 22:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21/10/2022 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 439/27.09.2022 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται τα έγγραφα της σύμβασης.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Ιωάννα Κάβαλου

   


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 06-10-2022 12:39 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 173119

  Δυνάμει της υπ΄αριθμ. 87/06.10.2022 απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης παρατείνεται (α) η προθεσμία υποβολής προσφορών και (β) η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια του πακέτου λογισμικού μαθηματικών υπολογισμών MATLAB, για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των ακαδημαϊκών σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 173119) ως εξής:

  (α)          μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών από τις 18 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 22:00 που ήταν αρχικά στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00.

  (β)          μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», από τις 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. που ήταν αρχικά την 01 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς (διάρκεια ισχύος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, χρόνος ισχύος προσφορών κλπ) τις παραπάνω αναφερόμενες νέες ημερομηνίες.

  Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012