Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "2022 Ολοκλήρωση εργασιών κτηρίου Παπαδόπετρου και Δ.Π.Χ.""

 • Συντάχθηκε 17-10-2022 15:57 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, με έδρα στην Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών Χανίων (www.tuc.gr, ΑΦΜ 090034024, ΔΟΥ Χανίων), ως αναθέτουσα αρχή και δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 805/17.10.2022 εγκριτικής απόφασης του Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκη (ΑΔΑΜ: 22REQ011436739), σας προσκαλεί όπως υποβάλετε προσφορά για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «2022 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Π.Χ» και προϋπολογισμό μελέτης 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%), μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και σύμφωνα με τα Τεύχη του έργου, που συνοδεύουν την Πρόσκληση.

  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ως άνω Νόμου.

  Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών:  29.992,70 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

  Συνολικός προϋπολογισμός έργου με αναθεώρηση & ΦΠΑ: 29.992,70€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) + 7,30€ (αναθεώρηση) + 7.200,00€ (ΦΠΑ 24%) = 37.200,00€

  ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

  Σύμφωνα με το Τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «2022 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Π.Χ», αφορούν σε υπολειπόμενες εργασίες Λεπτομερειών που είναι απαραίτητες για την λειτουργική ολοκλήρωση του κτηρίου και του Α’ μέρους του περιβάλλοντος χώρου, έως την έναρξη και αδειοδότηση της πλήρους διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου.

  CPV: 44112000-8 – Διάφορες Οικοδομικές Κατασκευές

  Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Εκ μέρους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

   

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012