Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κήπων του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 22-02-2023 09:57 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κήπων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πολυτεχνειούπολη, Γαλλική Σχολή και Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2598/21.02.2023 διακήρυξη.

  Συνολική αξία σύμβασης 114.600,00 € με ΦΠΑ.

  CPV: 77310000

  Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)- KAE 9322Ν.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 184960.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20/03/2023 ημέρα Δευτέρα, ώρα 22:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23/03/2023 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 2598/21.02.2023 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται: (α) 2598 Διακήρυξη, (β) 2599 Περίληψη της Διακήρυξης, (γ) Έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή pdf & xml (zip), (δ) παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, (ε) Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων, (στ) Ενημέρωση Ο.Φ. για ορθή υποβολή προσφοράς.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012