Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 1ης πρόσκλησης

 

 

Πέμπτη, 22-6-2017

 

Κατά την 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, υποβλήθηκαν συνολικά 2 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/6/2017 έως 21/6/2017, εκ των οποίων και οι 2 γίνονονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

  

 

Σημείωνεται  ότι ύστερα από τροποποίησης της απόφασης της Γενικής Συνελευσης της Σχολής, οι αιτήσεις των φοιτητών του 3ου έτους σπουδών γίνονται πλέον αποδεκτές.

 

Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε  θα κληθούν να επιλέξουν φορέα υποδοχής σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί στην νέα Γενική Συνέλευση της Σχολής ( 13η Γ. Σ./ 17-5-2017).

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012