Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Μαρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μπίλλη Αικατερίνης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/03/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Μπίλλη Αικατερίνη

Τίτλος:Διαχρονικές μεταλλαγές του πολεοδομικού ιστού της Κω από την περίοδο της Ιταλοκρατίας μέχρι σήμερα 
Title:Urban planning changes of the city of Kos over time - period of Italic occupation until nowadays

Τετάρτη 1 ΜΑΡΤΊΟΥ 2021, 11.00 π.μ.
διαδυκτιακά

Εξεταστική Επιτροπή


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα (επιβλέπουσα)
Καθηγητής Σκουτέλης Νικόλαος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος 


Περίληψη

Η πόλη της Κω μετά το σεισμό που την έπληξε τον Απρίλιο του 1933 υπέστη αλλαγές που άλλαξαν τη μορφή και την έκταση της. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, έπειτα από έρευνα στο ιταλικό αρχείο του νησιού και βιβλιογραφική αναζήτηση, είναι αφενός να μελετηθεί η νέα πόλη που σχεδιάστηκε από τους Ιταλούς και αναδύθηκε μέσα από τα συντρίμμια που επέφερε μια φυσική καταστροφή και αφετέρου να εξετασθεί αν ο χαρακτήρας κι οι ποιότητες της διατηρούνται στην πάροδο του χρόνου.
Η εργασία διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη εξ αυτών γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της πόλης, από την ίδρυση της μέχρι λίγο πριν την έναρξη της Ιταλοκρατίας στο νησί. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αναλυθεί πως τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στο νησί διαμόρφωσαν την πόλη της Κω, όπως την αντίκρισαν οι Ιταλοί κατά την απόβαση τους στα Δωδεκάνησα. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται εκτενής περιγραφή των ιταλικών επεμβάσεων στον αστικό ιστό της πόλης, και πριν αλλά κυρίως μετά το σεισμό του 1933. Στην τρίτη ενότητα αναλύονται οι επεμβάσεις του πολεοδομικού ιστού από τη λήξη της Ιταλικής κατοχής μέχρι και σήμερα και εξετάζεται ο βαθμός διατήρησης ή αλλοίωσης των ιταλικών πολεοδομικών χαρακτηριστικών της πόλης της Κω.


Abstract 

The city of Kos underwent changes that altered its form and size after the earthquake of April 1933. The aim of this thesis, following a search in the Italian archives of the island and a bibliographical search, is first to examine the new city designed by the Italians, which emerged from the debris of a natural disaster, and foremost to examine whether its character and qualities have been preserved over the years.
This thesis is structured in three chapters. In the first chapter, a brief review of the history of the city is presented, from its foundation until shortly prior to the beginning of the Italian occupation on the island. The aim of this chapter is to analyze how the historical events that occurred on the island have shaped the city of Kos, as seen by the Italians during their arrival in the Dodecanese. The second chapter provides an extensive description of the Italian interventions on the urban fabric of the city, both before and especially after the earthquake of 1933. The third chapter analyses the interventions on the urban fabric between the end of the Italian occupation and the present day and examines the extent to which the Italian urban characteristics of the city of Kos have been preserved or altered.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012