Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Φεβ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Νικολόπουλου Ολύμπιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ' αποστάσεως με Τηλεδιάσκεψη
Ώρα24/02/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος Εργασίας:

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΠΟΖΟΛΑΝΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΚΟ ΠΕΡΛΙΤΗ - EFFECT OF TEMPERATURE ON THE STRENGTH OF POZZOLANIC CEMENT WITH FINE-GRAINED PERLITE

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Καθηγητής Χρηστίδης Γεώργιος (Επιβλέπων)

2. Καθηγητής Γαλετάκης Μιχαήλ

3. Επίκ. Καθηγητής Γκαμαλέτσος Πλάτωνας

Περίληψη:

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας σε ποζολανικό τσιμέντο με διαφορετικά ποσοστά αντικατάστασης περλίτη (5, 10, 15, 20 και 35%) για διαφορετικές ημέρες ωρίμανσης (7, 14, 28, 60 ημέρες).

Χρησιμοποιήθηκε κλίνκερ τύπου Portland της εταιρείας «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» και υπέρλεπτος περλίτης (microsilica – W) της εταιρείας «IMERYS». Το κλίνκερ λειοτριβήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη κοκκομετρία. Στη συνέχεια τα υλικά, τα οποία είχαν μορφή πούδρας, αναμίχθηκαν με προσθήκη νερού σε αναλογία νερού/κλίνκερ (w/c): 0,5. Με την πάστα που δημιουργήθηκε κατασκευάσθηκαν συνολικά 216 κυβικά δοκίμια, διαστάσεων 50 mm x 50 mm x 50 mm.

Στα δοκίμια αυτά έπειτα από το πέρας συγκεκριμένων ημερών ωρίμανσης πραγματοποιήθηκαν πειράματα μονοαξονικής θλίψης και υπολογίσθηκε η αντοχή τους. Τα θραύσματα που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία λειοτριβήθηκαν εκ νέου σε αχάτη και πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση αυτών με περιθλασιμετρία ακτίνων –Χ (XRD).

Τα αποτελέσματα των ακτινογραφημάτων πιστοποιούν την ύπαρξη ένυδρων ασβεστοπυριτικών φάσεων με τη μορφή τομπερμορίτη και γεννίτη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πειραμάτων μονοαξονικής θλίψης, η αντοχή των δοκιμίων αυξάνεται με τη πάροδο του χρόνου, αλλά μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει έντονη αύξηση των αντοχών σε μονοαξονική θλίψη μετά τις 28 ημέρες ωρίμανσης. Τα δοκίμια που ωρίμασαν σε συνθήκες ψύξης σημείωσαν ικανοποιητικές αντοχές, για όλες τις περιεκτικότητες αντικατάστασης περλίτη στις 60 ημέρες ωρίμανσης από 38 MPa μέχρι και 80 MPa.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012