Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

25
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Τζερμιάς Εμμανουήλ-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα25/07/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Τζερμιάς Εμμανουήλ

Α.Μ.:2015050022

Ημερομηνία Παρουσίασης: 25/7/2022

Ώρα:14:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/2890432191?pwd=dDFCRUV5d2RyNjh5dVFXUlBSb2RHZz09

Θέμα ΔE   «Ανάλυση Χωρικής Πλημμυρικής Επικινδυνότητας στην περιοχή Αγίου Νικολάου Κρήτης»

Title  «Analysis of the spatial flood risk in the area of Agios Nikolaos, Crete»

Επιβλέπων: Γεώργιος Καρατζάς

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Γεώργιος Καρατζάς

2 Νικόλαος Νικολαΐδης

3 Νικόλαος Παρανυχιανάκης

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Η παρούσα εργασία αφορά την εκτίμηση της επικινδυνότητας της πλημμύρας στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στον Νομό Λασιθίου της Κρήτης. Τα πλημμυρικά γεγονότα είναι από τις συνηθέστερες και πιο καταστροφικές φυσικές καταστροφές. Οι επιπτώσεις σε οικονομικές ζημιές και σε ανθρώπινες ζωές μπορούν να είναι τεράστιες ανάλογα με την σοβαρότητα του φαινομένου, γι’αυτό η ανάλυση του κινδύνου χωρικά είναι απαραίτητη για την λήψη μέτρων από την πολιτεία ώστε να γίνει μείωση των συνεπειών ή να κατασκευαστούν αντιπλημμυρικά έργα.

 Στα πλαίσια αυτής της εργασίας η χωρική εκτίμηση του κινδύνου έγινε στο περιβάλλον του  παγκοσμίου φήμης λογισμικό ArcGIS. Για την χωρική εκτίμηση έγινε πολυκριτηριακή ανάλυση με έξι παράγοντες, την Συγκέντρωση Ροής, την Ένταση της Βροχόπτωσης, την Κλίση, το Υψόμετρο , τις Χρήσεις Γης και την Γεωλογία της περιοχής. Στην συνέχεια έγινε κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων και κατασκευάστηκαν έξι θεματικοί χάρτες επικινδυνότητας, ένας για κάθε παράγοντα περιγράφοντας την επικινδυνότητα χωρικά σε πέντε κατηγορίες επικινδυνότητας, Πολύ Χαμηλή, Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή, Πολύ Υψηλή. Τέλος η κατασκευή του Χάρτη Πλημμυρικής Επικινδυνότητας του Αγίου Νικολάου έγινε με την άθροιση των παραγόντων ανάλογα με την επίδραση που έχει ο κάθε παράγοντας (ποσοστιαία) στο πλημμυρικό γεγονός. Η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων έγινε με ιστορικές και βιβλιογραφικές αναφορές και έδειξε ότι η περιοχή του Αγίου Νικολάου είναι μια περιοχή χαμηλής προς μέτριας πλημμυρικής επικινδυνότητας. Στην περιοχή τα πλημμυρικά γεγονότα που έχουν συμβεί ήταν μικρής έντασης και οι ζημιές που συνέβησαν ήταν κυρίως οικονομικές, σε ακίνητη περιουσία και σε αγροτικές καλλιέργειες.

Στην συνέχεια έγινε μελλοντική εκτίμηση του κινδύνου για τις χρονικές περιόδους 2041-2060 και 2081-2100 με βάση τα σενάρια κλιματικής αλλαγής της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Αλλαγής του Κλίματος (IPCC). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα σενάρια SSP1-2.6 και SSP2-4.5.  Αφού υπολογίστηκε η αύξηση της έντασης της βροχόπτωσης για κάθε ένα από αυτά κατασκευάστηκαν οχτώ νέοι χάρτες επικινδυνότητας για κάθε αύξηση της έντασης της βροχόπτωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν την αύξηση της επικινδυνότητας σε περιοχές κυρίως χαμηλού υψομέτρου με αστική δόμηση όπως και παραθαλάσσιες περιοχές.

Abstract:

(Αγγλικά)

The present study is about the assessment of the flood risk in the area of Agios Nikolaos, Lasithi, Crete. Flood events are among the most common and most devastating natural disasters. The consequences in terms of economic losses and human lives can be disastrous depending of the severity of the event, so spatial risk analysis is essential for the authorities to mitigate the effects. In this study, spatial risk assessment carried out using Geographic Informations System software ArcGIS.

For the assessment a multi-criteria analysis was done using six factors, Flow Accumulation, Rainfall Intensity, Slope, Elevation, Land Use and Geology of the area. Using ArcGIS for the data procession six thematic hazard maps were created one for each factor describing the risk spatially into five risk level categories, Very Low, Low, Moderate, High, Very High. Finaly the creation of flood risk map of Agios Nikolaos was done by summing the factors according to the impact of each factor has (by percentage) on the flood event. The results validation was done through historical and literature references and showed that the area of Agios Nikolaos is low to moderate in terms of flood risk.

           Next, a future risk assessment carried out for the time periods 2041-2060 and 2081-2100 based on the intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) climate change scenarios. In particular, data from scenarios SSP1-2.6 and SSP2-4.5 were used. After calculating the increase of Rainfall Intensity for each of the scenarios eigh new risk maps were constructerd for each increase. The results showed that flood risk in low altitude areas, urban areas and coastal areas increased.

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012