Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Καμπέρη Κωνσταντίνας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/07/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΜΠΕΡΗ


Τίτλος: Διερεύνηση μεθοδολογίας χρήσης του The Sims 4 στα αρχικά στάδια της παραγωγής αρχιτεκτονικών μελετών
Title: Investigation of methodology of using The Sims 4 in the early stages of the production of architectural designs

Παρασκευή  8 Ιουλίου 2022, 14.00 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)    
Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Γεροπάντα     
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Ρότσιος 

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη μεθοδολογία χρήσης του παιχνιδιού The Sims 4, της σειράς βιντεοπαιχνιδιών The Sims, στα αρχικά στάδια της παραγωγής αρχιτεκτονικών μελετών για την επικοινωνία του αρχιτέκτονα με τον πελάτη – χρήστη με στόχο την κατανόηση των σχεδιαστικών επιθυμιών του. Αρχικά για να διευρυνθούν οι δυνατότητες του παιχνιδιού, διεξάχθηκε ένα πείραμα με 30 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου και προηγούμενης εμπειρίας με το παιχνίδι The Sims, οι οποίοι ολοκλήρωσαν 5 εργασίες-αποστολές (task) που αφορούσαν την κατασκευή, επίπλωση και ανακαίνιση κατοικιών από τους ίδιους, στο περιβάλλον του παιχνιδιού. Κάθε εργασία-αποστολή είχε συγκεκριμένα ζητούμενα και περιορισμούς που έλαβαν υπόψιν τους οι συμμετέχοντες. Έπειτα από κάθε εργασία οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με την διαδικασία που ακολούθησαν, τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν και τους περιορισμούς που αντιμετώπισαν. Οι απαντήσεις και τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων συγκεντρώθηκαν σε πίνακες με στόχο την διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις δυνατότητες του παιχνιδιού, την αλληλεπίδραση τους με το παιχνίδι αλλά και την ανάλυση – μετάφραση των σχεδιαστικών αποφάσεων τους. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν τρία άτομα για την κατασκευή κατοικιών στο παιχνίδι με βάση τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες τους, οι οποίες αναλύθηκαν και με βάση αυτές ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός των κατοικιών με πραγματικούς παραμέτρους και σχέδια οριστικής μελέτης. Συμπερασματικά αποδείχθηκε μέσω της αναγωγή των εικονικών κατασκευών του παιχνιδιού σε πραγματικά, ότι το παιχνίδι The Sims 4 μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να οπτικοποιήσουν τις σχεδιαστικές τους σκέψεις, να συμμετάσχουν ενεργά στην σχεδιαστική διαδικασία επαναδιατυπώνοντας και αναβαθμίζοντας την χωρική εμπειρία στην διαδικασία και τα αρχικά στάδια του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.


Abstract 

This dissertation explores the methodology of using The Sims 4 game, of the The Sims video game series, in the early stages of producing architectural designs in order for the architect to communicate with the client-user so as to understand his design desires. Initially, to examine the game's possibilities, an experiment was conducted with 30 participants from all over the world, regardless of age, gender and previous experience with The Sims game, who completed 5 tasks related to construction, furnishing and renovation of houses by themselves, in the game environment. Each assignment had specific requirements and limitations that the participants took into account. After each task, participants answered questionnaires about the process they followed, the tools they used and the constraints they encountered. The answers and results of the participants were compiled in tables in order to draw conclusions about the possibilities of the game, their interaction with the game and the analysis - translation of their design decisions. Then, three people were selected for the construction of houses in the game based on their personal needs and desires, which were analyzed and based on these, the design of the houses with real parameters and final study plans was completed. It was concluded through the reduction of the game's virtual constructions to real, that The Sims 4 game can be a tool that enables users to visualize their design thoughts, to actively participate in the design process by reformulating and upgrading the spatial experience in process and the initial stages of architectural design.
 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012