Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

12
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Βουτσινά Γαβριέλλα Φωτεινή-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα12/07/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(για Ανάρτηση)

 

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Γαβριέλλα Φωτεινή Βουτσινά

Α.Μ.: 2016050062

Ημερομηνία Παρουσίασης: 12/07/2022

Ώρα: 14:00

Αίθουσα: Join Zoom Meeting
https://tuc-gr.zoom.us/j/2890432191?pwd=dDFCRUV5d2RyNjh5dVFXUlBSb2RHZz09

 

Θέμα ΔE «Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής και της μεταφοράς μάζας στην περιοχή Χερσονήσου Ηρακλείου με χρήση επικαιροποιημένων δεδομένων»

Title «Modelling groundwater flow and mass transport in the area of Chersonisos-Heraklion using updated information»

Επιβλέπων: Καθηγητής Καρατζάς Π. Γεώργιος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Καρατζάς Γεώργιος
  2. Νικολαίδης Νικόλαος
  3. Βαρουχάκης Εμμανουήλ   (Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κουτρούλης Άρης )

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο τη μοντελοποίηση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής της Χερσονήσου, στο νομό Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και τη μοντελοποίηση μεταφοράς μάζας από τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής για τα υδρολογικά έτη 2011-2021.

Η προσομοίωση της ροής των υπογείων υδάτων καθώς και των υπόγειων ρύπων για τα παραπάνω υδρολογικά έτη, επετεύχθη με τη χρήση του μοντέλου Princeton Transport Code (PTC). Ο κώδικας PTC αποτελεί ένα υβριδικό τρισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών. Επίσης έγινε χρήση του λογισμικού ArcGIS για την απεικόνιση, προετοιμασία και εισαγωγή των δεδομένων στο μοντέλο. Η χρήση του κώδικα PTC είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση του όγκου εισροών και απορροών από τους υπόγειους υδροφορείς και την πρόβλεψη διάχυσης του ρύπου σε πιθανή μελλοντική διαρροή των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ.

Η περιοχή που μελετήθηκε τοποθετείται 26 km ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης και συνορεύει ανατολικά με το νομό Λασιθίου, νότια με τους δήμους Μινώα-Πεδιάδος και Αρχανών-Αστερουσίων και δυτικά με το δήμο Ηρακλείου. Καταλαμβάνει έκταση περίπου 272 km2 και ο πληθυσμός της είναι 26.717 κάτοικοι. Η Χερσόνησος είναι κατεξοχήν τουριστική, με σημαντική οικονομική δραστηριότητα.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται αρχικά γενικές πληροφορίες που αφορούν την κίνηση των υπογείων υδάτων μέσα από θεμελιώδεις εξισώσεις, τα υδραυλικά στοιχεία των υδροφορέων και την υφαλμύρινση των υδάτων. Εν συνεχεία, γίνεται αναλυτική περιγραφή της μελετηθείσας περιοχής και παρουσιάζονται στοιχεία για την τοποθεσία, το κλίμα, την χλωρίδα, την πανίδα και την υδρογεωλογία. Έπειτα, γίνεται περιγραφή του υπογείου μοντέλου PTC όπου αναλύονται σε επιμέρους κεφάλαια οι μαθηματικές θεωρήσεις της υπόγειας ροής, η παραγώγιση των εξισώσεων του συστήματος, τα μοντέλα προσομοίωσης υπόγειας ροής και η προσομοίωση της ακόρεστης ζώνης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται με τη μορφή γραφημάτων τα αποτελέσματα της ανάλυσης με τη βοήθεια του λογισμικού μοντελοποίησης PTC. Εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο μοντέλο έγινε η προσομοίωση του υδροφορέα, των εκθέσεων υπολογισμών ισοζυγίου μάζας, καθώς και των ταχύτητων των υπογείων υδάτων.

Το συμπέρασμα που προέκυψε από τη μελέτη αυτή είναι ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο απόθεμα των υπογείων υδάτων στην περιοχή της Χερσονήσου Ηρακλείου μεταξύ των υγρών, χειμερινών περιόδων, στο βαθμό που οι παρατηρούμενες διαφορές μπορούν να εξηγηθούν από τα διαφορετικά ετήσια ύψη βροχοπτώσεων. Αντιθέτως, οι διαφορές αυτές εμφανίζονται έντονες μεταξύ χειμερινών και θερινών περιόδων. Οσον αφορά την διάχυση των ρυπογόνων ουσίων και των συγκεντρώσεών τους από τον ΧΥΤΑ, τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αφού, σύμφωνα με το μοντέλο, η ρύπανση εξαπλώνεται με τον χρόνο και οι συγκεντρώσεις αυξάνονται. Τέλος οι ταχύτητες ροής των υπογείων υδάτων βρέθηκαν να είναι γενικά χαμηλές, με την εξαίρεση δύο συγκεκριμένων περιοχών στις οποίες η μετακίνηση των υπογείων υδάτων εντείνεται. Από τα παραπάνω ευρήματα γίνεται φανερό ότι το λογισμικό μοντελοποιήσης PTC έχει τη δυνατότητα να προσομοιώσει αποτελεσματικά την κίνηση του υπόγειου υδροφορέα και να περιγράψει τη μεταφορά των ρύπων.

Abstract:

The present diploma thesis aimed at modeling the aquifer of the Ηersonissos region, in the prefecture of Heraklion, Crete, as well as modeling mass transfer from the Landfill for the hydrological years 2011-2021.

The simulation of groundwater flow as well as groundwater pollutants for the above hydrological years was achieved using the Princeton Transport Code (PTC) model. The PTC is a hybrid three-dimensional model of finite elements and finite differences. ArcGIS software was also used to display, prepare and import the data into the model. The use of the PTC resulted in a better understanding of the volume of inputs and run-off from the underground aquifers and the prediction of diffusion of the pollutant in a possible future leakage of the leachate of the landfill.

The studied area is located 26 km east of the city of Heraklion, Crete, and borders to the east with the prefecture of Lassithi, to the south with the municipalities of Minoa-Pediados and Archanes-Asterousia and to the west with the municipality of Heraklion. It occupies an area of about 272 km2 and its population is 26,717 inhabitants. Hersonissos is eminently touristic, with significant economic activity.

The first part of the work initially presents general information concerning the movement of groundwater through fundamental equations, the hydraulic elements of aquifers and the salinization of water. Then, a detailed description of the studied area is made and data on the location, climate, flora, fauna and hydrogeology are presented. Then, a description of the underground PTC model is given, where the mathematical considerations of the underground flow, the detachment of the system equations, the groundwater flow simulation models and the simulation of the insatiable zone are analyzed in individual chapters. In the second part of the work, the results of the analysis are presented in the form of graphs with the help of the PTC modeling software. By introducing the necessary elements into the model, the aquifer, the mass balance calculation reports, as well as the groundwater speeds were simulated.

The conclusion that emerged from this study is that there are no significant changes in the groundwater supplies in the region of Hersonisos Heraklion between the wet, winter periods, since the observed differences can be explained by the differential annual rainfall heights. On the contrary, these differences are significant between winter and summer. As far as the diffusion of polluting substances and their concentrations from the landfill is concerned, the results are not particularly encouraging, since, according to the present analysis (model), pollution spreads over time and concentrations increase. Finally, the flow rates of groundwater were found to be generally low, with the exception of two specific areas where the movement of groundwater intensifies. From the above findings it becomes obvious that the PTC modeling software has the ability to effectively simulate the movement of the underground aquifer and describe the transport of pollutants.

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012