Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Ιουλ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κωνσταντίνου Μαρίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα08/07/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμo : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Αριθμός Μητρώου: 2019019006 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Τίτλος στα Αγγλικά:           OPEN INNOVATION ΙΝ PUBLIC ORGANIZATIONS 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Πρώτο Μέλος: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Δεύτερο Μέλος: ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Η ανοικτή καινοτομία, τόσο ως έννοια όσο και ως πρακτική εφαρμογή έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη απασχολώντας την ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως επίσης και τους φορείς άσκησης πολιτικής και λήψης αποφάσεων . Η εξέλιξη της ανοικτής καινοτομίας έχει οδηγήσει σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες χρησιμοποιούν τις εισροές της γνώσης για την επιτάχυνση της εσωτερικής και εξωτερικής καινοτομίας, ενώ οι δημόσιοι οργανισμοί αναζητούν εδώ και καιρό νέους τρόπους για να ενισχύσουν τις οργανωτικές επιδόσεις, να επιφέρουν οργανωτικές αλλαγές και να προωθήσουν καινοτομίες. Ενώ οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν ξεκινήσει διαρκείς προσπάθειες διοικητικής μεταρρύθμισης, η αποτελεσματικότητα και η υιοθέτηση τέτοιων μεταρρυθμίσεων δεν έχει εξεταστεί επαρκώς. 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής διπλωματικής είναι να διερευνήσει την ανοικτή καινοτομία στους δημόσιους οργανισμούς. Δεδομένης της σημασίας της καινοτομίας για τον δημόσιο τομέα, η μελέτη επιδιώκει να αναδείξει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην υιοθέτηση και τη χρήση της ανοικτής καινοτομίας στους δημόσιους οργανισμούς, όπως επίσης και στα εμπόδια που καταγράφονται στην εφαρμογή της ανοικτής καινοτομίας. Τα παραπάνω διαπιστώνονται για την εφαρμογή της ανοικτής καινοτομίας σε τρία επίπεδα: την σύνδεση μεταξύ δημοσίων οργανισμών, την σύνδεση δημοσίου με τους πολίτες και την σύνδεση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Στην εργασία έγινε συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας, με συμπερίληψη σχετικών μελετών από όλον τον κόσμο. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, η ανοικτή καινοτομία έχει την δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει τους στόχους των δημοσίων οργανισμών σε σχέση με τους πολίτες και να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της ανοικτής καινοτομίας χρειάζεται ενίσχυση του ψηφιακού περιβάλλοντος, μεγαλύτερη ενεργοποίηση των τοπικών αρχών και των δημόσιων φορέων αλλά και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. 

Λέξεις-κλειδιά: Ανοικτή καινοτομία, δημόσια διοίκηση, συμμετοχή πολιτών, δημόσιοι οργανισμοί. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: 

Abstract  

Open innovation, both as a concept and as a practical application, has experienced significant growth and is a major concern for the academic community, as well as for policy and decision makers. The evolution of open innovation has led to important insights into how companies use knowledge inputs to accelerate internal and external innovation, while public organizations have long been looking for new ways to enhance organizational performance, bring about organizational change and drive innovation. While governments around the world have embarked on sustained efforts at administrative reform, the effectiveness and uptake of such reforms has not been sufficiently examined. 

The purpose of this literature thesis is to explore open innovation in public organizations. Given the importance of innovation for the public sector, the study seeks to highlight the factors that contribute to the adoption and use of open innovation in public organizations, as well as the barriers to the implementation of open innovation. These are found for the implementation of open innovation at three levels: the connection between public organizations, the connection between public and citizens and the connection between public and private sectors. 

In the paper, a systematic literature review was conducted, including relevant studies from around the world. According to the research findings, open innovation has the potential to redefine the objectives of public organizations in relation to citizens and to formulate a new framework for cooperation with the private sector. For open innovation to be effective, the digital environment needs to be strengthened, local authorities and public bodies need to be more active and citizens need to be more involved. 

Keywords: Open innovation, public administration, citizen participation, public institutions.  

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: ………8 Ιουλίου 2022……………………………… 

Ώρα: ……………………12:00………………… 

 

Χώρος Εξέτασης 

Join Zoom Meeting 

https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09 

Meeting ID: 972 9557 8459 

Password: 175550 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012