Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

14
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κατιέ Νάνσυ-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Κατιέ Νάνσυ

Α.Μ.: 2015050008

Ημερομηνία Παρουσίασης: Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Ώρα:16:00

Αίθουσα: Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/87189374050?pwd=LytpSFVoaHNuaGVsVUZkemJTdENkQT09

Meeting ID: 871 8937 4050

Password: 788241

Θέμα ΔE «Επίδραση κόμποστ και βιοεξανθρακώματος στην καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca Sativa L.)»

        Title «Effect of compost and biochar on the growth of lettuce (Lactuca Sativa L.)»

Επιβλέπων: Αλέξανδρος Στεφανάκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Αλέξανδρος Στεφανάκης

2. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

3. Απόστολος Γιαννής

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε κομπόστ το οποίο συλλέχθηκε από την ΔΕΔΙΣΑ Χανίων, καθώς και βιοεξανθράκωμα που παράχθηκε από κόμποστ μέσω της διεργασίας της πυρόλυσης στους 300οC για 4h. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η επίδραση στην καλλιέργεια μαρουλιού Lactuca Sativa με την εφαρμογή των δύο εδαφοβελτιωτικών σε καλλιεργήσιμο χώμα σε αναλογίες 1%, 2,5% και 5%. Μελετήθηκαν 10 μεταχειρίσεις όπου η καθεμία είχε 4 επαναλήψεις. Συνολικά εγκαταστάθηκαν 40 πλαστικά δοχεία ίδιου μεγέθους και έγινε η φύτευση των μαρουλιών. Οι μεταχειρίσεις ήταν ο μάρτυρας (soil), δοχείο με κόμποστ σε αναλογίες 1%, 2,5% και 5 %, δοχείο με βιοεξανθράκωμα από κόμποστ σε αναλογίες 1%, 2,5% και 5% και συνδυασμός βιοεξανθρακώματος και κόμποστ σε αναλογίες 1%, 2,5% και 5%. Η καλλιέργεια διήρκησε 40 μέρες. Πότισμα με πόσιμο νερό βρύσης λάμβανε χώρα 2 φορές την μέρα (πρωί και απόγευμα) εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας πραγματοποιήθηκαν 3 μετρήσεις των μεταβολών ύψους των κορμών και του συνολικού αριθμού φύλλων. Μετά τη συγκομιδή πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός κορμού και ρίζας σε όλα τα φυτά για τη διεξαγωγή αναλύσεων. Αρχικά έγινε ο χαρακτηρισμός στο χώμα και στη συνέχεια στα δυο εδαφοβελτιωτικά καθώς και σε όλα τα εδαφικά δείγματα των μεταχειρίσεων ως προς το pΗ, την αγωγιμότητα, κατιοντοανταλλακτική ικανότητα, τις συγκεντρώσεις διαθέσιμου φωσφόρου, αμμωνιακών και νιτρικών, βαρέων μετάλλων κ.α. Στους φυτικούς ιστούς πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τις συγκεντρώσεις ολικού φωσφόρου και αζώτου και έγινε σύγκριση με τα ξηρά βάρη τους. Τέλος έγινε ο προσδιορισμός μετάλλων στα αρχικά και τελικά εδαφικά δείγματα καθώς και στους φυτικούς ιστούς. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρατηρήθηκε ότι οι μεταχειρίσεις με αυτοτελή προσθήκη κόμποστ και ο μάρτυρας απέδωσαν καλύτερα στην καλλιέργεια για την ανάπτυξη των φυτών, το οποίο ίσως οφείλεται στο υπάρχον πλούσιο οργανικό έδαφος και στην αρχική βιομάζα κόμποστ η οποία δεν χρήζει περαιτέρω βελτίωσης.

Abstract:

For the present thesis, biochar was used compost, which was then collected from DESIDA S.A in Chania, as well as biochar produced through the process of pyrolysis at 300οC for 4h. Specifically, the effect on the cultivation of Lactuca Sativa lettuce was examined by applying the two soil conditioners in arable soil in proportions of 1%, 2,5% and 5% respectively. 10 treatments were studied where each had 4 repetitions. A total of 40 plastic containers of the same size were installed and the lettuces were planted. The treatments were divided into 4 categories; the control (soil), compost in proportions of 1%, 2.5% and 5%, compost biochar in 1%, 2.5% and 5% and a combination of biochar and compost in dose of 1%, 2, 5% and 5%. The cultivation lasted 40 days. Was watered by potable tap water twice a day (morning and afternoon) due to the high temperatures. Throughout the cultivation, 3 measurements of changes in trunk height and total number of leaves were made. After harvesting, the rootstock was separated from all the plants to begin the analyses. First characterization was done of the soil and then of the two soil conditioners followed by analysis of all the soil samples of the treatments in terms of pH, electrical conductivity (EC), cation exchange capacity, concentrations of available phosphorus, ammonia and nitrates, heavy metals etc. In plants tissues, were made measurements analysis about the total phosphorus and nitrogen concentrations and were compared their dry weights. Finally, metals were identified in the initial and final soil as well as in plant tissues. The results showed that plants grown in the compost and control treatments performed better in terms of growth, which may be due to the existing rich organic soil and the original compost biomass which does not need improvement.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012