Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

25
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βασιλειάδη Δήμου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα25/07/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Σχεδιασμός υπόγειας εκμετάλλευσης πορφυρτιτικού κοιτάσματος στις Σκουριές Χαλκιδικής με τη μέθοδο κενών μετώπων με λιθογόμωση

Title: Planning of Underground Mining of Porphyritic Deposit in Skouries Chalkidiki with Sub Level Open Stopping Method and Backfill

Εξεταστική επιτροπή:
Ξηρουδάκης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής Μηχ.Ο.Π. (επιβλέπων),
Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.
Σαράτσης Γεώργιος, ΕΔΙΠ Μηχ.Ο.Π.

Περίληψη:
Στη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται έρευνα για την εκμετάλλευση κοιτάσματος χρυσού – χαλκού στις Σκουριές Χαλκιδικής.
Το κοίτασμα εμφανίζεται με μια σχεδόν κυλινδρική μορφή κατά τον κατακόρυφο άξονα, ενώ παράλληλα έχει διάμετρο περίπου 300m. Η έκταση του κοιτάσματος ξεκίνα από τα +650m απόλυτο υψόμετρο και καταλήγει στα -100m.
Αρχικά γίνεται αναφορά για το γεωλογικό και κοιτασματολογικό υπόβαθρο της περιοχής όπως και η διαδικασία της απεικόνισης του κοιτάσματος με τη χρήση του προγράμματος Civil 3D, ενώ στη συνέχεια επιλέγεται μέθοδος υπόγειας εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα επιλέγεται η μέθοδος κενών μετώπων με λιθογόμωση, για το τμήμα του κοιτάσματος μεταξύ +150m και +350m (απόλυτο υψόμετρο). Στην εργασία αυτή γίνεται αναλυτική παρουσίαση του σχεδιασμού της υπόγειας εκμετάλλευσης, αναλύεται η διαδικασία διάτρησης, περιγράφεται η αλληλουχία των απαραίτητων εκρήξεων, γίνεται μελέτη για την κατάλληλη υποστήριξη εδάφους και επιπρόσθετα προτείνεται κατάλληλος τρόπος λιθογόμωσης. Επιπλέον γίνεται σχεδιασμός έργων προσπέλασης περιμετρικά του κοιτάσματος για τη δημιουργία κυκλώματος αερισμού.
Τέλος, παρατίθεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την διεκπεραίωση των έργων εξόρυξης, φόρτωσης, διάτρησης, υποστήριξης εδάφους μαζί με τις δαπάνες που θα χρειαστούν.

Abstract: 
In the present diploma thesis, a study is made on the exploitation of the gold - copper deposit in Skouries, Halkidiki. The deposit appears almost cylindrical shape along the vertical axis, with a diameter of about 300m. The area of ​​the deposit starts from +650m absolute altitude and ends at -100m.

Initially, reference is made to the geological and mineralogical background of the area. Then a method of underground exploitation and underground mining is selected Specifically, the mining method chosen is Sublevel Open Stoping with backfill, for the part of the deposit between + 150m and + 350m (absolute altitude). In this study a detailed presentation of the design of the underground mining is made, the drilling process is analyzed, the sequence of the necessary explosions is described, a study is made for the appropriate soil support and in addition a suitable way of backfilling is proposed. In addition, access works are planned around the perimeter of the deposit to create a ventilation circuit.

Finally, all the necessary equipment for the projects (mining, loading, drilling and ground support) is listed along with the expenses that will be needed.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012