Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

01
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μαράτος Κωνσταντίνος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα01/02/2023 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΤΟΣ                                                   

Α.Μ.: 2010050066

Ημερομηνία Παρουσίασης: 01/02/2023

Ώρα: 16:00.

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/97745720059?pwd=OGFyY0IyVkRJemV6ckpycXp1dzcyZz09

Θέμα ΔE «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΡΝΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ»

Title «Schematic depiction of Holy Temple of Christ Pantocrator, located at Sternes of Chania, using photogrammetric and geodetic methods»

Επιβλέπων: Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

2. Αχιλλέως Γεώργιος

3. Παρτσινέβελος Παναγιώτης

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Στα Νότιο-Ανατολικά του Ακρωτηρίου Χανίων και σε απόσταση 15 χλμ. από την πόλη των Χανίων, σε υψόμετρο 170μ. σ’ ένα πλάτωμα με εξαιρετική θέα προς τον κόλπο της Σούδας, εδώ και αιώνες είναι χτισμένο το κεφαλοχώρι που φέρει το όνομα Στέρνες. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση σήμερα στο παραπάνω χωριό είναι ο μεγάλος αριθμός εκκλησιών. 

Ο αριθμός είκοσι τέσσερα (20) είναι με τους μετριότερους υπολογισμούς, γιατί σε ένα μέρος που κατέχει σήμερα η Αμερικανική Βάση υπάρχουν κι άλλες που έχουν πρόσβαση μόνο κατά την ημέρα της εορτής.

Μία από αυτές είναι ο Ιερός Ναός του Χριστού Παντοκράτορα ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού. Όπως υποδειλώνει ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της εκκλησίας, υπολογίζεται ότι έχει κτιστεί κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, δηλαδή πριν το 1637μ.Χ. (σύμφωνα με απογραφή του έτους).

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματοποιείται μια λεπτομερής τρισδιάστατη αποτύπωση των όψεων και της στέγης του ναού με την χρήση φωτογραμμετρικών μεθόδων και συμβατικών γεωδαιτικών μεθόδων. Για την αποτύπωση, έγινε χρήση UAV (drone), και φωτογραφικής μηχανικής (mirrorless) για την λήψη εναέριων και επίγειων φωτογραφιών αντίστοιχα, ώστε να γίνει ανακατασκευή τρισδιάστατου μοντέλου και δημιουργία ορθομωσαικού της περιοχής. Επίσης, εξαιτίας της μικρής επιφάνειας της εκκλησίας έγινε αποτύπωση του εσωτερικου με την χρήση γεωδαιτικού σταθμου καθώς η φωτογραμμετρική μέθοδος θα ήταν χρονοβόρα διαδικασία, τόσο στις εργασίες του πεδίο όσο και στην ανακατασκευή του μοντέλου από το λογισμικό.

Oρίζεται η αρχή λειτουργίας των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ περιγράφεται και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Στη συνέχεια περιγράφονται τα λειτουργικά προγράμματα με τα οποία έγινε η επεξεργασία των δεδομένων καθώς και τα τελικά σχέδια που προέκυψαν.

Abstract:

(Αγγλικά)

In the South-East of Akrotiri Chania and at a distance of 15 km from the city of Chania, at an altitude of 170m. on a plateau with an excellent view towards the gulf of Souda, for centuries the village named Sternes has been built. What is striking today in the above village is the large number of churches. The number is twenty-four (20) by the most modest calculations, because in a place that the American Base owns today there are more churches that are accessible only dur-ing holidays.

One of the churches is the Holy Temple of Christ Pantocrator which is located in the center of the village. As the architectural design of the church suggests, it is estimated to have been built during the period of the Venetian rule, that is, be-fore 1637 AD. (according to the census of the year).

In this thesis, a detailed 3D mapping of the facades and roof of the church is carried out using photogrammetric methods and conventional geodetic methods. For the mapping, a UAV (drone) and photographic camera (mirrorless) were used to shot aerial and ground photographs respectively, in order to reconstruct a 3D model and create an orthomosaic of the area. Also, due to the small area of the church, the interior was mapped using a Total Station as the photogrammetric method would be a time-consuming process, both in the field work and in the re-construction of the model by the software.

The principle of operation of the instruments used is defined, while the meth-odology followed is also described and also the operating process with which the data were processed  by the software. Lastly, the final plans and orthophotos are presented.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012