Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μπουλινάκη Ειρήνη-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα08/02/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όνοματεπώνυμο Μεταπτυχιακού Φοιτητή: Eirini Boulinaki

Α.Μ.:2015057398

Ημερομηνία Παρουσίασης:08/02/2021

Ώρα:13:00

Αίθουσα: https://us05web.zoom.us/j/6366852090?pwd=elJ0WS9HWWcvQ0RncWJJc2pyNmlqdz09

Θέμα ΔΜΣ «Πολυκριτηριακή ανάλυση πολιτικών κινητικότητας για την πόλη του Σένζεν»

Title MSc «A multy-criteria analysis of sustainable mobility policies in Shenzhen»

Επιβλέπων: Theocharis Tsoutsos

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Theocharis Tsoutsos
  2. Trifonas Daras
  3. Despoina Dimelli

Περίληψη:

Οι μεταφορές έχουν ένα μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και στο περιβάλλον γι’αυτό το λόγο είναι υψίστης σημασίας να εφαρμοστούν βιώσιμες πολιτικές για την κινητικότητα. 

Σε αυτή τη μελέτη διάφορες βιώσιμες πολιτικές κινητικότητας κατατάχθηκαν κατά σειρά προτίμησης χρησιμοποιόντας πολυ-κριτιριακή μέθοδο. Η πόλη για την οποία έγινε η έρευνα είναι η κινεζική πόλη του Σενζέν, η οποία ήταν μία από τις πρώτες Ζώνες Ειδικής Οικονομίας οι οποίες ορίστηκαν από την κινεζική κυβέρνηση για το 6ο πενταετές πλάνο της Κινεζικής Δημοκρατίας της Κίνας. Έξι ενδιαφερόμενες ομάδες κατέταξαν δεκα κριτήρια (τα οποία άνηκαν σε πέντε κατηγορίες) και η μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης PROMETHEE ΙΙ χρησιμοποιήθηκε για να τοποθετηθούν σε σειρά προτεραιότητας έντεκα βιώσιμες πολιτικές και μέτρα κινητικότητας βάσει των απαντήσεων που συλλέχθηκαν για τις προτεινόμενες λύσεις κινητικότητας, σε συνδυασμό με δεδομένα απο τη σχετική βιβλιογραφία για τον προσδιορισμό κρισιμων παραμέτρων οπως τα βάρη. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα από τον ελληνικό χώρο.

Οι πολιτικές που εξετάστηκαν χωρίστηκαν σε 5 κατηγορίες, το περιβάλλον, τη κινητικότητα, την υποστήριξη Περιοχών Ειδικής Οικονομικής πολιτικής από ξένα κεφάλαια, οικονομία και τοπικές κοινότητες. Τα 10 επιλεγμένα κριτήρια που προήλθαν από αυτές τις κατηγορίες συμπεριλαμβάνουν την ενέργεια, τη ρύπανση, κίνηση, υποδομές, εμπειρία επισκεπτών, τοπική οικονομία, ασφάλεια και προσβασιμότητα. Στις πολιτικές που εξετάσθηκαν συμπεριλαμβάνονται τα στρατηγικά μέτρα για αστική κινητικότητα, τα συστήματα παρακολούιησης σε πραγματικό χρόνο, μέτρα για αυξηση ασφάλειας, μέτρα για δημιουργία πιο ελκιστηκών δημοσίων χώρων, υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων καθώς και δράσεις για την αλλαγή στην οδική συμπεριφορά, διαχείρηση στάθμευσης, περιοχές χαμηλών εκπομπών και βελτίωση προσβασιμότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του PROMETHEE, η  τα συστήματα διαχείρισης κινητικότητας και τα ολοκληρωμένα  σχέδια μετακίνησης για ομάδες του πληθυσμού οργανωμένα από φορείς, ήταν η καταλληλότερη πολιτική και για τις δύο πόλεις. Γενικά, τόσο οι Κινέζοι όσο και οι Ευρωπαίοι συμμετέχοντες έχουν ως προτεραιότητα τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, αν και οι ενδιαφερόμενες ομάδες φάνηκαν να διαφωνούν  για την κατάταξη των μέτρων με χαμηλότερη σπουδαιότητα εντός του χώρου ενδιαφέροντος.

Abstract:

With transportation to have such a huge impact on one’s everyday life and on the environment, it is of crucial importance for sustainable mobility policies to be set on place.

On this study different sustainable mobility policies were ranked by using multi-criteria analysis (MCDA). The city that the research was done on is the city of Shenzhen, China, which was one of the first Special Economic Zone set by the Chinese government for the 6th 5-year Plan of the People’s Republic of China. Six stakeholder groups (Local Authorities, Mobility Experts, Academics, Environmental groups and Local Communities) were asked to rank 10 criteria that belonged in 5 groups (Environment, Economy, Special Economic Zone Growth, Local Communities, Mobility) and PROMETHEE tool was used to rank 11 different sustainable mobility policies based on the answers and literature review. The results were to be compared with relevant research done in a Mediterranean city.

The investigated mobility measures were divided in 5 main categories, covering the environment, mobility, foreign supported special economic zone growth, economy and local communities. The 10 chosen criteria derived from the 5 categories were involved the energy, environmental pollution, the traffic conditions, the transport infrastructure, the foreigners’ experience, the service finance, the local economy, the safety and the accessibility. Among the investigated actions were included the strategic plans for urban mobility and logistics, the real time monitoring system, actions for increasing safety and security, the mobility plans for schools communities’, the attractive and accessible public spaces, the shared mobility services, the e-charging infrastructure, the mobility management plans, the behavioral change and informative actions, the low emission zones and parking management, and the improved and accessible public transport services. 

According to PROMETHEE results, Mobility management and travel plans was the optimal policy for the city of Shenzhen, which happens to be the same for the Mediterranean city. In general, both the Chinese and the European participants prioritized the reduction of the environmental pollution, although the stakeholder groups seem to have different opinions on what is least important for their communities.

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012