Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

28
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αλεξάνδρας Ζάγα, Σχολή ΜΗΧΟΠ.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
Ώρα28/02/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Μέταλλα Στρατηγικής Σημασίας στην Ερυθρά Ιλύ. Διερεύνηση της Κατανομής Li, Ce, La με Μεθόδους Εμπλουτισμού.

 

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

Επικ. Καθηγήτρια Δέσποινα Πεντάρη (επιβλέπουσα)
Επικ Καθηγητής Ευάγγελος Πετράκης
Δρ. Παγώνα Μακρή (ΕΔΙΠ)

Περίληψη

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τεχνολογίες που στοχεύουν στην ανάκτηση μετάλλων στρατηγικής σημασίας από απόβλητα και παραπροϊόντα. Προκειμένου να σχεδιαστούν αποτελεσματικές διεργασίες ανάκτησης, απαιτείται λεπτομερής και σε βάθος γνώση του τρόπου εμφάνισης των μετάλλων στα υλικά αυτά. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε διερεύνηση της κατανομής μετάλλων στρατηγικής σημασίας στην ερυθρά ιλύ, από την εταιρεία “Αλουμίνιον της Ελλάδος” με μεθόδους εμπλουτισμού.  Τα μέταλλα που μελετήθηκαν ήταν το  δημήτριο και το λανθάνιο (ως αντιπροσωπευτικά των ελαφρών σπάνιων γαιών) και το λίθιο. Εφαρμόστηκαν δύο μέθοδοι εμπλουτισμού (μαγνητικός και τριβοηλεκτροστατικός). Στο  αρχικό δείγμα της ερυθράς ιλύος και στα προϊόντα που προέκυψαν από τους διαχωρισμούς έγινε ποσοτικός προσδιορισμός των μετάλλων με φασματομετρία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS) και προσδιορισμός της ορυκτολογικής τους σύστασης με (XRD). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα στοιχεία La, Ce και Li εμφανίζονται με συγκεντρώσεις 71, 291 και 100 mg/kg αντίστοιχα. Από τις δοκιμές εμπλουτισμού τα υπό μελέτη μέταλλα φάνηκε να εμπλουτίζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα με βαθμό εμπλουτισμού μέχρι 1,2 ενώ φαίνεται να συνδέονται με τις αργιλοπυριτικές φάσεις και το άμορφο υλικό του δείγματος.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012