Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

01
Σεπ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Γαζή Μαρίας- Ζωής- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα01/09/2021 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Γαζή Μαρία-Ζωή

Τίτλος: Πρόταση ενοποίησης του Θεμιστόκλειου τείχους με τον αστικό ιστό της Αθήνας

Title: Proposal for unification of the Themistokleio Wall, with the urban fabric of  Athens

Εξεταστική Επιτροπή

    Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Διμέλλη Δ.  (επιβλέπουσα)
    Αναπληρωτής καθηγητής, Τζομπανάκης Α.
    Καθηγητής, Σκουτέλης Ν.


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μόρφωση τεκμηριωμένης χωροταξικής και πολεοδομικής πρότασης για την ενοποίηση των αρχαιολογικών καταλοίπων του Θεμιστόκλειου τοίχους, με τον αστικό ιστό της πρωτεύουσας, μέσω ενός πλέγματος πεζοδρομήσεων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, θα γίνει αναφορά στα ιστορικά και πολεοδομικά στοιχεία της Αθήνας, καθώς και στις αναπλάσεις που έχουν γίνει στην πόλη. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται αναφορά στα ιστορικά στοιχεία του τείχους, αλλά και σε όλα τα σημεία, όπου έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα, διαχωρίζοντάς τα σε δύο βασικές κατηγορίες, σε επισκέψιμα και μη. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αξιολόγηση των θέσεων των ευρημάτων, με σκοπό να διερευνηθεί αν τα κατάλοιπα στα σημεία αυτά έχουν γίνει οι κατάλληλες επεμβάσεις. Ο στόχος της εργασίας, δηλαδή, η ολοκληρωμένη πρόταση πεζοδρομήσεων, αναπτύσσεται στο τέταρτο κεφάλαιο, ενώ αναλύονται στο τέλος και τα σημαντικότερα συμπεράσματα της εργασίας.
Λόγω της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνει το τείχος, τμήματα του οποίου είναι διάσπαρτα στην Αθήνα, επίκεντρο της εργασίας θα αποτελέσει η περιοχή του Θησείου, περιοχή στην οποία, δεν έχει γίνει η κατάλληλη προβολή των αρχαιολογικών καταλοίπων του. Εν συνεχεία, προτείνεται η ανάδειξή του Θεμιστόκλειου τείχους, μέσω των πεζοδρομήσεων, στα σημεία εκείνα όπου βρίσκονται αρχαιολογικά κατάλοιπα insitu, ενώ θα αναλυθούν και οι λόγοι για τους οποίους κρίνονται απαραίτητες οι πεζοδρομήσεις αυτές. Στόχος των πεζοδρομήσεων στην περιοχή του Θησείου, είναι αφενός η ανάδειξη του Θεμιστόκλειου τείχους, αφετέρου οι επεμβάσεις αυτές να συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, καθιστώντας την περιοχή πόλο έλξης.

Abstract

The aim of this dissertation is to formulate a documented spatial and urban planning proposal for the unification of the archaeological remains of Themistokleio walls, with the urban fabric of the capital, through a network of sidewalks. In the first part of the work, reference will be made to the historical and urban elements of Athens, as well as to the renovations that have taken place in the city. In the second part, reference is made to the historical elements of the wall, but also to all the places where remains have been identified, dividing them into two main categories, visitable and non-visitable. In the third chapter, the locations of the findings are evaluated, in order to investigate whether the remains at these points have undergone the appropriate operations. The purpose of the work, that is, the complete hiking proposal, is developed in the fourth chapter, while the most important conclusions of the work are analyzed at the end. Due to the large area occupied by the wall, parts of which are scattered in Athens, the focus of the work will be the area of Thissio, an area in which the proper display of its archaeological remains has not been done. Then, it is proposed to highlight the Themistocles wall, through the sidewalks, in those places where there are archaeological remains of insitu, while the reasons for which these walks are deemed necessary will be analyzed. The aim of the pedestrian walks in the area of Thissio, is on the one hand the promotion of the Themistokleio wall, on the other hand these interventions contribute to the promotion of the historical heritage, making the area a pole of attraction

Meeting ID: 993 0951 0370

Password: 581488

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012