Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

15
Σεπ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Παπαδάκη Αρτεμησίας Γαλάνη Κωνσταντίνας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα15/09/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Γαλάνη Κωνσταντίνα – Παπαδάκη Αρτεμισία

Τίτλος:Συνθετικοί παραλληλισμοί αρχιτεκτονικής και μουσικής. 
Από τη Σονάτα του Σεληνόφωτος στη Φιλαρμονική του Αμβούργου. 

Title:Synthetic parallels of architecture and music.
From Moonlight Sonata to the Philharmonie of Hamburg.


Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 13.00μμ

Εξεταστική Επιτροπή
              
Αναπληρωτής Καθηγητής  Τσάρας Γιάννης-Νίκος (επιβλέπων)    
Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης  
Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας  


Περίληψη

“Η μουσική δεν είναι επ’ ουδενί λόγω ένας κόσμος κωδικοποιημένος και ιεραρχικά οργανωμένος” (Ιάννης Ξενάκης, “Κείμενα περί αρχιτεκτονικής και μουσικής”). Η προσέγγιση αυτή εκφράζει και την αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική και μουσική συνιστούν δύο κόσμους ιδιαίτερους και πολύπλοκους, που διαμορφώνονται σε άμεση συνάρτηση των συνθηκών της εποχής αναφοράς. Κατά συνέπεια, η προσέγγισή τους δεν είναι ποτέ απλή. Ακολουθούν, ωστόσο, μια παράλληλη πορεία καθώς οι κανόνες που διέπουν τη δομή και την έκφρασή τους, φαίνεται να είναι κοινοί.
Η εργασία αποτελείται από πέντε μέρη στα οποία και διερευνά τη σχέση μουσικής και αρχιτεκτονικής μέσα από μια συγκριτική ανάλυση της Σονάτας του Σεληνόφωτος (Μπετόβεν) με την Elbphilarmonie (Herzog & de Meuron). 
Στα δύο πρώτα μέρη ορίζεται το πλαίσιο έρευνας για το δίπολο μουσική και αρχιτεκτονική, ενώ τονίζεται εμφατικά η μεταξύ τους σχέση με τη παρουσίαση συγκεκριμένων (αρχιτεκτονικών) έργων. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και η εξέλιξη της σονάτας σε αντιπαραβολή με την εξέλιξη των αιθουσών μουσικής. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται με συντομία ο συνθέτης και οι αρχιτέκτονες, ενώ στο πέμπτο μέρος αναλύονται τα επιλεγμένα έργα τους. Ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι βιβλιογραφικές αναφορές.  

Abstract

"Music is by no means a codified and hierarchically organized world" (Iannis Xenakis, "Texts on architecture and music"). This approach also reflects the architecture. Architecture and music are two worlds that are special and complex, formed in direct relation to the conditions of the reference time. Consequently, their approach is never simple. However, they follow a parallel course as the rules governing their structure and expression seem to be common.
The thesis is consisted of five parts in which the relationship between music and architecture is explored through a comparative analysis of the Moonlight Sonata (Beethoven) and the Elbphilarmonie (Herzog & de Meuron).
The first two parts define the research framework for the dipole music and architecture, while emphasizing the relationship between them with the presentation of specific (architectural) works. The third part presents the characteristics and the evolution of the sonata in comparison with the evolution of the music halls. The fourth part briefly presents the composer and the architects, while the fifth part analyzes their selected works. The following are the conclusions and the bibliographic references.
 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012