Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

21
Σεπ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Λιόλιου Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα21/09/2021 12:30 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Λιόλιος Γεώργιος   

Αριθμός Μητρώου: 2017019008        

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Διαμόρφωση πρότυπων απόδοσης της εργασίας του προσωπικού στο τμήμα συντήρησης μιας εταιρίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων.         

Τίτλος στα Αγγλικά: Specification of personnel work performance standards in the maintenance department of a solid waste company.

 

 Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Καθηγητής Β. Μουστάκης

Πρώτο Μέλος:  Καθηγητής Ε. Γρηγορούδης

Δεύτερο Μέλος: Καθηγητής Θ. Κοντογιάννης          

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:         

Τα πρότυπα απόδοσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία οποιασδήποτε εταιρείας. Προέρχονται από την ανάλυση της εργασίας, την περιγραφή της θέσης εργασίας, την αξιολόγηση της εργασίας και από άλλα έγγραφα στα οποία αναλύονται λεπτομερώς τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία των εργασιών. Όλα τα μετρήσιμα μεγέθη που μας ενδιαφέρουν αναλύονται με την βοήθεια των “Καίριων Δεικτών Απόδοσης” (Key Performance Indicators και εφεξής KPI) . Τα KPI είναι εργαλεία μέτρησης επιδόσεων συγκεκριμενών προσώπων και δραστηριοτήτων στα πλαίσια μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, ή ακόμα και του οργανισμού ως σύνολο αναφορικά με την επίτευξη ποσοτικών, στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που έχουν τεθεί. Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από́ τα μεσαία και ανωτέρα στελέχη, ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός επιτυχίας των επιμέρους τμημάτων. Μέσα από αυτή την αξιολόγηση επιτυγχάνεται επίσης η ταχύτερη, βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών, καθώς και η διεύρυνση του ελέγχου που ασκείται από τα στελέχη . Ως επί το πλείστον η επιχειρηματική επιτυχία ερμηνεύεται ως η πρόοδος μιας εταιρείας βάσει προκαθορισμένων στρατηγικών οικονομικών στόχων. Όμως, συχνά η επιτυχία έχει και την έννοια του βαθμού επίτευξης, σε περιοδική βάση, λοιπών στόχων που είναι παράλληλοι με τους οικονομικούς και είναι συνυφασμένοι με την επιχειρηματική κουλτούρα, όπως ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών και του εργοδοτούμενου προσωπικού.

Στη συγκεκριμένη εργασία εστιάζουμε στο τμήμα συντήρησης ενός εργοστασίου επεξεργασίας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Με τον όρο διαχείριση στερέων αποβλήτων νοείται η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες. Το τμήμα συντήρησης απαρτίζεται από δεκατρία άτομα διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται σε δυο ή τρεις βάρδιες. Κάθε ένα άτομο  είναι υπεύθυνο για την άμεση ανταπόκριση του, σε οποιαδήποτε  δραστηριότητα συντήρησης του ζητηθεί για να εκτελεστεί ,   σε ένα αντικείμενο τη φορά, με στόχο τη σταθεροποίηση της παρούσας κατάστασης, την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του και πιθανόν την αποκατάσταση  μιας ή και περισσοτέρων σημαντικών ιδιοτήτων του. Στη προ υπάρχων εγκατάσταση του εργοστασίου που αποτελείται από ελάχιστους ιμάντες μεταφοράς και  μηχανήματα, ήρθε να προστεθεί με την αναβάθμιση του χώρου, πλήθος νέων ιμάντων  και αυτοματοποιημένων μηχανημάτων (οπτικών και βαλλιστικών διαχωριστών) τα οποία δουλεύουν παράλληλα με τον παλαιό εξοπλισμό  αυξάνοντας  την απόδοση συλλογής και διαχωρισμού των απορριμμάτων, όπως επίσης και τις ώρες της συντήρησης.

Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί  στοχεύει αφενός, στη  διερεύνηση εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν τον καθορισμό των προτύπων και αφετέρου, μέσω κατάλληλων στατιστικών μεθόδων αλλά και άλλων μορφών συλλογής δεδομένων (όπως συνεντεύξεις, ημερήσια έντυπα καταγραφής εργασιών) καταλήγει στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτύπων απόδοσης. Μέγιστης πρακτικής σημασίας τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, για την αξιολόγηση της εργασίας του προσωπικού του τμήματος συντήρησης καθώς και τον τρόπο που η απόδοση του προσωπικού επηρεάζει, είτε θετικά, είτε αρνητικά  τη λειτουργία του εργοστασίου.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:         

Performance standards play an important role in the operation of any company. They come from the job analysis, job description, job evaluation and other documents detailing the quantitative and qualitative elements of the work. All the measurable variables of interest are analyzed with the help of the "Key Performance Indicators" (KPI). KPI are tools for measuring the performance of specific individuals and activities within a company or an organization, or even the organization as a whole, in terms of the achievement of quantitative, strategic and operational goals that have been set. They are primarily used by middle and senior managers in order to evaluate the degree of success of individual departments. Through this evaluation, it also achieves a faster, deeper and more complete understanding of key operational functions, as well as broadening the control exercised by managers. For the most part, business success is interpreted as the progress of a company based on predefined strategic financial goals. However, success often also has the meaning of the degree of achievement, on a periodic basis, of other objectives that are parallel to the financial ones and are interwoven with the business culture, such as the degree of satisfaction of customers and employees.

In this paper we focus on the maintenance department of a solid waste treatment and management plant. Solid waste management means the collection, transport, recovery and disposal of waste, including the supervision of such operations, as well as the supervision of landfills and the actions taken by traders or brokers. The maintenance department consists of thirteen people of various technical specialties, working in two or three shifts. Each individual is responsible for their immediate responce to any maintenance activity required to be performed, one object at a time, with the aim of stabilizing its present condition, prolonging its life and possibly restoring one or more of its important properties. To the pre-existing plant facility consisted of a few conveyor belts and machines, a number of new belts and automated machines (optical and ballistic separators) were added with the upgrading of the site, which work in parallel with the old equipment, increasing the collection and separation efficiency of waste, as well as the maintenance hours.

The research that will be carried out aims, on the one hand, to investigate those factors that influence the setting of standards and, on the other hand, through appropriate statistical methods and other forms of data collection (such as interviews, daily work record forms), leads to the formulation of specific performance standards. The results that will be obtained will be of major practical importance for the evaluation of the work of the maintenance department staff, as well as, how the performance of the staff affects, either positively or negatively, the operation of the plant.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ώρα:                       12:30

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/93759122922?pwd=bURKMlRWVlJwQWxoaVlrTEdkUEtsdz09

Meeting ID: 937 5912 2922

Password: 285731

            ………………………………………

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012