Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

29
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Σπυρόπουλος Ιωάννης-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα29/09/2021 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ιωάννης Σπυρόπουλος

Α.Μ.:2013050070

Ημερομηνία Παρουσίασης:29/9/2021

Ώρα:15:00

Αίθουσα:

https://tuc-gr.zoom.us/j/95830428417?pwd=UW1xOHd3T1NDeG9mQ0FxWWE4djNjQT09

Θέμα ΔE «Νιτροποίηση σε εδάφη θερμοκηπίων»

Title «Nitrification in greenhouse soils»

Επιβλέπων:Νικόλαος Παρανυχιανάκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Νικόλαος Παρανυχιανάκης

2 Νικόλαος Νικολαϊδης

3 Αλέξανδρος Στεφανάκης

Περίληψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την “Νιτροποίηση σε εδάφη θερμοκηπίων” και αποσκοπεί στην αναλυτική παρουσίαση των αντιδράσεων που σχετίζονται με τον βιογεωχημικό κύκλο του αζώτου, εστιάζοντας στην συνεισφορά που έχουν τα Αρχαία σε εδάφη θερμοκηπίου  .

    Αρχικά, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ότι αφορά τον μετασχηματισμό  του αζώτου με έμφαση στην νιτροποίηση την συνεισφορά των Αρχαίων καθώς και των βακτηρίων που συμμετέχουν στην νιτροποίηση και τις αγρονομικές τεχνικές που παρεμποδίζουν την δράση των νιτροποιητικών βακτηρίων. Κατόπιν, ακολουθεί το πειραματικό μέρος της εργασίας με μετρήσεις νιτρικών και αμμωνιακών σε εδάφη θερμοκηπίου τα οποία διαχωρίζονται ανάλογα με την  μεταχείριση τους η μη με παρεμποδιστή καθώς και την επώαση τους σε διαφορετικές θερμοκρασίες και τα αποτελέσματα  μέσω της ανάλυσης των διαγραμμάτων μέσων όρων των συγκεντρώσεων.

Abstract: This diploma thesis is entitled "Nitration in greenhouse soils" and aims to present in detail the reactions related to the biogeochemical cycle of nitrogen in these soils, focusing on the contribution of the Archaea to greenhouse soils.

    First, a literature review is made regarding the transformation of nitrogen with emphasis on nitrification, the contribution of the Archaea as well as the bacteria involved in nitrification and the agronomic techniques that inhibit the action of nitrifying bacteria. Then follows the experimental part of the work with measurements of nitrate and ammonium in greenhouse soils which are discriminated according to their treatment or not with the  inhibitor as well as their incubation at different temperatures and the results through the analysis of the diagrams of average concentrations.

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012