Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Zουμαδάκη Μαρίας Ελένης , Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα08/10/2021 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Τεχνικές χημικού αποτυπώματος στην ταυτοποίηση πετρελαϊκών ρύπων στο περιβάλλον

Title: Techniques of chemical fingerprint in the identification of petroleum pollutants in the environment

Εξεταστική Επιτροπή:
Πασαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπων)
Kαλλίθρακας- Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Αντωνίου Ελευθερία,  ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
Οι διαρροές από εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, η διαδικασία μεταφοράς του και οι πολυάριθμες ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν ως κοινή πηγή ενέργειας το πετρέλαιο είναι οι βασικές αιτίες ρύπανσης του περιβάλλοντος με πετρελαιοειδή.

Οι παραπάνω δραστηριότητες προκαλούν σοβαρές συνέπειες σε θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα, άμεσα ή σε βάθος χρόνου. H τεχνική εύρεσης του χημικού αποτυπώματος αναπτύχθηκε με σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτοποίησης της πηγής των πετρελαϊκών ρυπαντών, την ηλικία της ρύπανσης, τη διαδρομή της εξάπλωσης καθώς και τις αλλοιώσεις που λαμβάνουν χώρα.

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται οι διεργασίες στις οποίες υπόκειται το πετρέλαιο μετά τη διαρροή όπως η εξάτμιση, η βιοαποικοδόμηση και η διάλυση, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις διεργασίες και πως συμπεριφέρονται σε αυτές τα διάφορα προϊόντα πετρελαίου. Επίσης, παρουσιάζονται κύριες μέθοδοι εύρεσης του χημικού αποτυπώματος όπως είναι η αέρια χρωματογραφία και η υπεριώδης ή η υπέρυθρη φασματοσκοπία.

Επιπρόσθετα, το πειραματικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την ανάλυση τριών ομάδων δειγμάτων (δύο ομάδες υγρών δειγμάτων και μια ομάδα στερεών) με αέρια χρωματογραφία  και αέρια χρωματογραφία - φασματoμετρία μάζας. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η ταυτοποίηση των συστατικών των δειγμάτων, η εύρεση της ηλικίας διαρροής των δειγμάτων βάσει των λόγων των κανονικών αλκανίων δεκαεπτανίου, δεκαοκτανίου προς ισοπρενοειδών, πριστανίου και φυτανίου αντίστοιχα, καθώς και η εύρεση του βαθμού εξάτμισης και διάλυσής τους.

Abstract:
Leaks from oil production facilities, the procedure of transport as well as the numerous human activities having as common source of energy the oil, are the main reasons of environmental  pollution with petroleum products.

The activities mentioned above cause serious consequences  in marine and terrestrial ecosystems, immediately or overtime. The oil fingerprinting forensics were developed in order to identify the source of oil pollutants, the age of pollution, the route of expansion as well as the alterations that take place.

This paper presents the processes to which oil is subject after leakage such as evaporation,  biodegradation and  dissolution, the factors that affect these processes and how the various petroleum products behave in them. They are also being presented  main methods used for the oil fingerprinting investigation such as gas chromatography and the ultraviolet or infrared spectroscopy.

In addition, the experimental part of the work includes the analysis of three groups of samples (two groups of  liquid samples and one group of solids)  with Gas Chromatography  in and Gas Chromatography – Mass Spectrometry. The purpose of this analysis is to identify the components of the samples, the findings of the samples leakage based on the ratios of the normal alkanes heptadecane, octadecane with isoprenoids, pristane, phytane correspondingly, as well as the findings of the degree of evaporation and dissolution

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012