Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

14
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Μουρκάκου Ουρανίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα14/07/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Τρωτότητα καρστικού υδροφορέα και οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας

Title: Vulnerability mapping of karst aquifer and delineation of protection zones for springs and wells

Εξεταστική Επιτροπή:
Στειακάκης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Βουδούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής  ΑΠΘ ,
Δρ. Κριτσωτάκης Μαρίνος, Γεωλόγος, Διευθυντής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της επιδεκτικότητας στη ρύπανση του καρστικού υδροφορέα Αγυιάς και η σύνταξη πρότασης για την προστασία των σημείων νερού (πηγών και γεωτρήσεων) με την οριοθέτηση ζωνών προστασίας.

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής συνδυάστηκαν μέθοδοι εκτίμησης της επιδεκτικότητας του υδροφόρου συστήματος στην ρύπανση, τόσο στην κορεσμένη όσο και στην ακόρεστη ζώνη.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Ν. Χανίων (Κρήτη) και χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο εξαιτίας ισχυρού τεκτονισμού και καρστικοποίησης. Η υδροφορία αναπτύσσεται στους καρστικούς ασβεστόλιθους και δολομίτες της γεωτεκτονικής ενότητας Τρυπαλίου και εκφορτίζεται κυρίως στην περιοχή της Αγυιάς με ένα μέτωπο πηγών. Παράλληλα, το σύστημα εκμεταλλεύεται μέσω γεωτρήσεων, ανάντη των πηγών.

Αρχικά, μελετήθηκε η τρωτότητα του υδροφορέα με τη χρήση μεθόδων δεικτών (EPIK, PRESK και DRISTPi) που εφαρμόζονται στα καρστικά συστήματα. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν και κρίθηκε ότι η μέθοδος DRISTPi είναι η πλέον αξιόπιστη  για την εκτίμηση τη τρωτότητας του υδροφορέα δεδομένου ότι  λαμβάνει υπόψη την τροφοδοσία από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και την ροή του υπόγειου νερού στην κορεσμένη ζώνη.

Στη συνέχεια οριοθετήθηκαν ισόχρονες καμπύλες της κίνησης του υπόγειου νερού και του τυχόν ρύπου προς τα σημεία υδροληψίας (πηγές και γεωτρήσεις) με χρήση: α) του μοντέλου προσομοίωσης της ροής των υπόγειων νερών και το λογισμικό MODFLOW-2000, και β) με εμπειρικές σχέσεις.

Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν και συντάχθηκε η βέλτιστη πρόταση για την προστασία των σημείων νερού της περιοχής με την οριοθέτηση τριών ζωνών προστασίας.

Abstract:
The purpose of this work is to establish an investigation framework) for the protection against pollution of the karstic aquifer, assessing the vulnerability of the aquifer and delineating protection zones for the springs and pumping wells.

The study area is located in the northern part of Chania prefecture (Crete, Greece). It is characterized by difference in elevation from north towards south, due to tectonic evolution and karstification of the area. The aquifer is installed in karstic limestones and dolomites of the geotectonic unit of Trypali and is discharged mainly by a cluster of springs in Agyia area. At the same time, the system is being exploited through a series of wells, upstream of the springs.

Initially, the vulnerability of Agyia’s aquifer was studied using three index methods (EPIK, PRESK and DRISTPi) that have been developed specifically for karst systems. The results showed the DRISTPi method is the most reliable, as it takes into account the net recharge and the groundwater flow in the karst.

Subsequently, isochrone contours (contours of equal travel time of groundwater movement - hence pollutant movement too), were delineated around the springs and the pumping wells through two methods: a) by simulating groundwater flow using the MODFLOW-2000 software, and b) by empirical equations. The methods gave similar results.

From the combination of the vulnerability mapping of karst aquifer and the isochrone zones of groundwater movement, three protection zones were designed around the water points of the karstic aquifer of Agyia.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012