Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Καμπέρη Κωνσταντίνας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/07/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΜΠΕΡΗ

Τιτλος:Βιντεοπαιχνίδια και αρχιτεκτονική: η περίπτωση του The Sims ως εργαλείο αρχιτεκτονικής διερεύνησης
Title:Video games and architecture: the case of The Sims as an architectural exploration tool

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, 11 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Γεροπάντα 
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Ρότσιος 

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των βιντεοπαιχνιδιών και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μέσα από το παράδειγμα των παιχνιδιών προσομοιωμένης ζωής της σειράς The Sims. Συγκεκριμένα η παρούσα έρευνα επιχειρεί την ανάλυση και διερεύνηση τη χρηστικότητας της μηχανής παιχνιδιού και συγκεκριμένα της λειτουργίας κατασκευής της τελευταίας έκδοσης The Sims 4 της σειράς βιντεοπαιχνιδιών The Sims ως εργαλείου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Αρχικά ορίζεται το παιχνίδι ως ένα ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό εργαλείο και αναλύεται το φαινόμενο των βιντεοπαιχνιδιών, μέσω της διάκρισης των χαρακτηριστικών τους, της ιστορικής τους εξέλιξής και των κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται ενώ παράλληλα αναλύεται η περίπτωση των παιχνιδιών της σειράς The Sims. Στη συνέχεια διερευνάται η σχέση των βιντεοπαιχνιδιών, των παιχνιδιών The Sims και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσω της ανάλυσης των κοινών στοιχείων τους, καθώς μελετώνται οι έννοιες των κανόνων, των στόχων, της αφήγησης και της εμβύθισης ενώ επιπλέον ερευνώνται οι άξονες σχεδιασμού που χρησιμοποιούν τα βιντεοπαιχνίδια και ο αρχιτεκτονικός λόγος αντίστοιχα. Συγχρόνως εξετάζεται η σημασία των βιντεοπαιχνιδιών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, όπου ο αρχιτέκτονας μπορεί να υιοθετήσει έννοιες και μεθόδους χωρικής αναπαράστασης από τα ψηφιακά περιβάλλοντα των βιντεοπαιχνιδιών με στόχο τη δημιουργία νέων χωρικών εμπειριών. Στη συνέχεια μελετάται η περίπτωση των παιχνιδιών της σειράς The Sims, η λειτουργία κατασκευής και αγοράς “Build - Buy mode” , τα εργαλεία ελέγχου και σχεδιασμού της και ο οικιακός χώρος όπως εμφανίζεται στο παιχνίδι. Τέλος διερευνάται το βιντεοπαιχνίδι The Sims 4 ως εργαλείο αρχιτεκτονικής διερεύνησης που θα μπορούσε να ενταχθεί από τους αρχιτέκτονες στα αρχικά στάδια του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η παρούσα έρευνα καταλήγει στη δυναμική που διαθέτουν τα εικονικά περιβάλλοντα των παιχνιδιών της σειράς The Sims και συγκεκριμένα της τελευταίας έκδοσης The Sims 4 ως αρχιτεκτονικό εργαλείο που δύναται να ενταχθεί στο προκαταρκτικό στάδιο σχεδιασμού από τους αρχιτέκτονες ενισχύοντας την επικοινωνία , την χωρική ικανότητα και εμπειρία με τους εν δυνάμει πελάτες-χρήστες και δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο νέες προοπτικές χρήσης των βιντεοπαιχνιδιών από τους αρχιτέκτονες. Ουσιαστικά η εξής έρευνα έχει ως στόχο να απαντήσει στο ερώτημα αν το βιντεοπαιχνίδι The Sims 4 ως εργαλείο μπορεί να ενταχθεί στην διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ιδιαίτερα στο στάδιο όπου ο αρχιτέκτονας επικοινωνεί με τον πελάτη και προσπαθεί να ικανοποιήσει τις σχεδιαστικές του επιθυμίες.

Abstract

The subject of this dissertation is to investigate the relationship between video games and architectural design, through the example of series of life simulation video games The Sims. Specifically, the present research attempts to analyze and investigate the usability of the game machine and specifically the “Build-Buy mode” of The Sims 4 as the latest version of of The Sims video game series as an architectural design tool. Initially in this research, “play” is defined as an entertaining and educational tool and the phenomenon of video games is analyzed, through the distinction of their characteristics, their historical development and the categories in which they are classified, while at the same time the case of The Sims game series is analyzed. Subsequently the relationship between video games, The Sims game series and architectural design is explored through the analysis of their common elements, as the concepts of rules, objectives, narration and immersion are studied, as well as the design axes used by video games and the architectural reason respectively. At the same time, the importance of video games in architectural design is examined, where the architect can adopt concepts and methods of spatial representation from the digital environments of video games in order to create new spatial experiences. Afterwards, the case of the games of the Sims series is studied, the construction and purchase function “Build - Buy mode”, its control and design tools and the domestic space as it appears in the game. Finally, The Sims 4 video game is explored as a preliminary design tool that could be incorporated by architects into the design process. The present research concludes with the dynamics of the virtual environments of The Sims game series and specifically of the latest version of The Sims 4 as an architectural tool that can be included in the preliminary design stage by the architects enhancing the communication, spatial capacity and experience with their potential customers-users and thus creating new perspectives on the use of video games by architects. Essentially, the following research aims to answer the question whether the video game The Sims 4 as a tool can be integrated into the process of architectural design and especially at the stage where the architect communicates with the client and tries to satisfy his design desires.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012