Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Τσαλίκου Ιφιγένειας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2022 20:00 - 21:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΤΣΑΛΙΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Τίτλος: Η ΧΩΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ: Η περίπτωση του Cape Town, του Belfast και της Λευκωσίας
Title:THE SPATIAL EXPRESSION OF SEGREGATION: The case of Cape Town, Belfast and Nicosia

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, 20.00μ.μ.

https://tuc-gr.zoom.us/j/94197375081?pwdWFhRWUs4dDJYUk5FUGlWUGR3dXNLUT09


Εξεταστική Επιτροπή
    
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα (επιβλέπουσα)
Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος     
Επίκουρος Καθηγητής Κεφαλογιάννης Νεκτάριος 


Περίληψη

Ο χωρικός διαχωρισμός είναι κατά κύριο λόγο ένα κοινωνικό φαινόμενο που υπάρχει απο την αρχή της δημιουργίας των πόλεων και αποτυπώνεται στον χώρο. Έχει απασχολήσει τόσο για τους λόγους δημιουργίας του όσο και για τις συνέπειες που έχει στην διαμόρφωση της εικόνας των πόλεων, στην συμβολή του στις ανισότητες και στην δημιουργία αποκλεισμών. Η μελέτη του τρόπου που πραγματοποιείται ο διαχωρισμός και των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτόν είναι πολύ σημαντική για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου αλλά και την αντιμετώπισή του μέσα στο πλαίσιο κάθε περίπτωσης.  
Η παρούσα ερευνητική εργασία στο πρώτο τμήμα της μελετά την ιστορική εξέλιξη του κοινωνικού και χωρικού διαχωρισμού παγκοσμίως, τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόστηκε και το αποτύπωμα που άφησε στον αστικό ιστό και στο κοινωνικό σύνολο. Έπειτα ερευνά την συσχέτιση του διαχωρισμού με την υποβάθμιση των πόλεων βασιζόμενη σε ιστορικά παραδείγματα. Στη συνέχεια στο δεύτερο τμήμα της η εργασία μέσα από μελέτες περίπτωσης επικεντρώνεται σε ένα πιο συγκεκριμένο κομμάτι του φαινομένου, αυτό του επιβεβλημένου χωρικού διαχωρισμού, ο οποίος προκύπτει μέσα απο κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές και φυλετικές συγκρούσεις ή εδαφικές διαμάχες, με αποτέλεσμα να διαιρεί τον χώρο με βίαιο τρόπο και να επιβάλει όρια. Τα τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα πόλεων που επιλέχθηκαν προς ανάλυση είναι αυτό του Cape Town, του Belfast και της Λευκωσίας. Για κάθε ένα απο αυτά μελετάται η διαμόρφωση της πόλης πρίν την διαίρεση, τα αίτια του διαχωρισμού και οι συνέπειες που είχε στην εξέλιξη της, καθώς και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μετέπειτα με σκοπό την επανένωση της.


Abstract 

Spatial segregation is primarily a social phenomenon that has existed since the beginning of the creation of cities and is reflected onto space. It has been of concern both for the reasons for its creation and for its consequences in shaping the image of cities, its contribution to inequalities and the creation of exclusion. The study of how segregation takes place and of the factors that contribute to it, is very crutial for a better understanding of the phenomenon and for insights on how to deal with it within the context of each case.  
This research paper in its first part studies the historical development of social and spatial segregation worldwide, the ways in which it has been implemented and the imprint it has left on the urban fabric and society as a whole. It then explores the correlation between segregation and urban degradation based on historical examples. In the second part of the paper, through case studies, the paper focuses on a more specific part of the phenomenon, that of imposed spatial segregation, which arises through social, political, religious and racial conflicts or territorial disputes, resulting in dividing space in a violent way and imposing boundaries. The three typical examples of cities chosen for analysis are Cape Town, Belfast and Nicosia. For each one of them, the study focuses on the configuration of the city before the division, the causes of the division and the consequences it had on its development, as well as the policies that were subsequently implemented in order to reunite the city.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012