Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

06
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Φεντέρμπ Αλεξίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα06/07/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΑΛΕΞΙΑ ΦΕΝΤΕΡΜΠ

Τίτλος: Ανακούφιση σε έκτακτες ανάγκες - Μορφές οικειότητας σε προσφυγικούς καταυλισμούς - Οδηγός οικειότητας
Τitle:Emergency Relief - Forms of familiarity in Refugee Camps - Familiarity Guide

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, 11.00 π.μ.Σχεδιαστήριο 3ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή


Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος – Αλκέτας(επιβλέπων)
Επίκουρος Καθηγητής Ρότσιος Δημήτρης
Επίκουρη Καθηγήτρια Μανδαλάκη Μαρία


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις συνθήκες που επικρατούν στους προσφυγικούς καταυλισμούς, διακρίνοντας τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες υπό το πρίσμα της οικειότητας. Μέσω αυτής της έρευνας ταυτοποιείται η έννοια της οικειότητας στους καταυλισμούς, εξετάζεται η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού τους και προτείνεται τελικά ένας οδηγός-μοντέλο οικειότητας για έναν φιλικότερο, προς τον πρόσφυγα, σχεδιασμό. 
Αφού εισαχθούν αρχικά κάποιες βασικές έννοιες όπως οι καταστροφές, ο κύκλος της τραγωδίας, η μετανάστευση και οι βασικές ανάγκες, ερευνώνται στη συνέχεια οι προσφυγικοί καταυλισμοί και ο τρόπος σχεδιασμού τους στη σημερινή εποχή. Έπειτα, προσεγγίζεται η έννοια της οικειότητας και ταυτοποιούνται κάποιοι βασικοί παράγοντες από τους οποίους αυτή εξαρτάται. Επιπλέον, ορίζονται τα επίπεδα διαβίωσης με γνώμονα τις ανάγκες των προσφύγων από την επιβίωση - στην βιωσιμότητα - στην κατοικησιμότητα – και στην ευημερία. Μέρος της εργασίας αποτελεί η μελέτη τριών από τους μεγαλύτερους καταυλισμούς στον κόσμο, σε συνάρτηση με τους παράγοντες οικειότητας. Τέλος παρατίθενται τα βασικά πρότυπα για έκτακτες ανάγκες από την Ύπατη Αρμοστεία. Η έρευνα καταλήγει στην πρόταση του οδηγού «οικειότητας» για σχεδιασμό καταυλισμών.

Abstract 

This research paper attempts to investigate the prevailing conditions in refugee camps, by identifying the main problems the refugees are facing under the scope of familiarity. Through this research, the concept of familiarity in the refugee camps is identified, the effectiveness of their design is examined and finally a guide-model of familiarity is proposed, focused on a "refugee-friendly" design. 
After initially introducing some basic concepts such as, types of disasters, the cycle of tragedy, migration and basic needs, then, the refugee camps and the way they are designed today are researched. Subsequently, the concept of familiarity is approached and some key factors on which it depends, are identified. In addition, living standards are defined in terms of the needs of the refugees from survivability - to livability - to habitability – and to well-being. Part of the thesis is the study of three of the largest camps in the world, based on familiarity factors. Finally, the basic standards for emergencies from the UNHCR are listed. This research concludes with a proposal, "familiarity guide”, on how to design a refugee camp with familiarity as a priority.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012