Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

12
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κολλιαδήμα Χριστίνα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα12/07/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Κολλιαδήμα Χριστίνα

Α.Μ.: 2016050013

Ημερομηνία Παρουσίασης:12/7/2022

Ώρα: 13:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/95540625781?pwd=NDBoRi9SY0V2YzBwdERuMUt2VGNGZz09

Θέμα ΔE «ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ERDEMLI, MERSIN, TURKEY ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΡΟΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ PTC (PRINCETON TRANSPORT CODE)»

Title « Groundwater flow simulation of the Erdemli, Mersin, Turkey area using the Princeton Transport Code groundwater flow simulator»

Επιβλέπων: κ. Καρατζάς Γεώργιος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. κ. Καρατζάς Γεώργιος

2. κ. Νικολαΐδης Νικόλαος

3. κ. Βαρουχάκης Εμμανουήλ

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη χρήση του μοντέλου υπόγειας ροής Princeton Transport Code, για τη προσομοίωση της ροής υπογείων υδάτων στην περιοχή Erdemli, Mersin, Turkey. Το Erdemli, βρίσκεται στη Νότια Τουρκία και είναι παραθαλάσσια περιοχή, η οποία έχει αγροτικές και τουριστικές χρήσεις.

Για την ορθή προσομοίωση της υπόγεια ροής, πραγματοποιήθηκε η κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την εισαγωγή τους στο μοντέλο PTC. Προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία είναι το Microsoft Excel και το ArcGIS. Στο Microsoft Excel έγινε επεξεργασία τιμών και ταξινόμηση τους για την ευκολότερη κατανόηση των δεδομένων. Το ArcGIS χρησιμοποιήθηκε για επεξεργασία χαρτών και παρουσίαση πινάκων για τιμές εισόδου στο μοντέλο. Στο μοντέλο PTC, έγινε εισαγωγή 22 πηγαδιών, για τα οποία υπήρχαν δεδομένα υδραυλικών υψών και ρυθμού άντλησης, για το χρονικό διάστημα 2003-2008. Έπειτα, εισήχθησαν τα δεδομένα βροχόπτωσης για τις αντίστοιχες χρονιές, καθώς και οι ισοϋψής υψομέτρου της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια, για την γεωλογία της περιοχής, έγινε εισαγωγή της υδραυλικής αγωγιμότητας. Τέλος, ορίστηκαν οι οριακές τιμές στα βόρεια και νότια σύνορα του υδροφορέα της περιοχής μελέτης και τελέσθηκε  βαθμονόμηση του μοντέλου. 

Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, έχει ως σκοπό, μέσω της μοντελοποίησης του υδροφορέα, την προσομοίωση του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και την αποτύπωση της ροής του νερού.

Abstract:

This dissertation deals with the use of the Princeton Transport Code groundwater flow model, to simulate groundwater flow in the Erdemli, Mersin, Turkey area. Erdemli is located in southern Turkey and is a coastal area, which has agricultural and tourist uses.

For the correct simulation of the underground flow, the appropriate data processing was performed in order to insert them in the PTC model. Programs used for editing are Microsoft Excel and ArcGIS. The values ​​were edited and sorted in Microsoft Excel for an easier data comprehension. ArcGIS was used to edit maps and present informational tables for input values ​​to the model. In the present study 22 wells were imported to the PTC model, which include data on hydraulic heads and pumping rates, for the period 2003-2008. Then, the precipitation data for the respective years were entered into the model, as well as the altitude equivalents of the study area. Then, for the geology of the area, the hydraulic conductivity was introduced. Finally, the values ​​of the northern and southern boundaries conditions were introduced and the model was calibrated.

The elaboration of the present dissertation aims, through the modeling of the aquifer, to simulate the hydraulic heads of the aquifer as well as to capture the water flow

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012