Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

15
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Γόγαλη Καλλιόπης, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα15/07/2022 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

Τίτλος : Περιβαλλοντική Αποκατάσταση και διαμόρφωση λατομικού χώρου. Εφαρμογή στο Λατομείο Αδρανών Υλικών στη θέση "Λατζιμάς" του Δ.Ρεθύμνου.

Title: Environmental Restoration and Landscaping of a quarry. Application in the Quarry of Aggregates at the location "Latzimas" of Rethymnon.

Τριμελής Επιτροπή:
Ξηρουδάκης Γ., Επικ. Καθηγητής (Επιβλέπων)
Εξαδάκτυλος Γ., Καθηγητής (ΕΜΠ)
Σαράτσης Γ., ΕΔΙΠ

Περίληψη:
Η εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί σημαντική πηγή οικονομίας και συμβάλλει στην ανθρώπινη εξέλιξη και στη δημιουργία του πολιτισμού. Ειδικότερα, για την χώρα μας, που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και διαθέτει πλούσιο ορυκτό πλούτο, καθίσταται μια πολύ βιώσιμη και κερδοφόρα δραστηριότητα. Παράλληλα όμως, η εξόρυξη είναι ιδιαίτερα παρεμβατική στο φυσικό περιβάλλον, με ορατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ιδιαίτερα στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις και με ιδιαίτερα δυσμενής επιπτώσεις, που οδηγούν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος μιας περιοχής και στην παραμόρφωση του ανάγλυφου της.

Το γεγονός αυτό κατέστησε αναγκαία τη φροντίδα για τη λήψη μέτρων, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα τέτοιο μέτρο, αποτελεί και η υποχρεωτική αποκατάσταση τέτοιων διαταραγμένων οικοσυστημάτων.

Η παρούσα διπλωματική εργασία, εστιάζει στη διαμόρφωση και αποκατάσταση του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Λατζιμάς», Τοπικής Κοινότητας Πρίνου, Δήμου Ρεθύμνου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται ανάλυση και περιγραφή της τοποθεσίας του λατομικού χώρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, η οποία καταλήγει στην πρόταση ενός σχεδίου αποκατάστασης για το συγκεκριμένο λατομικό χώρο.

Η πρόταση Περιβαλλοντικής αποκατάστασης και διαμόρφωσης του λατομικού χώρου, περιλαμβάνει:

  • τη φυτοτεχνική αποκατάσταση των βαθμίδων του λατομείου,
  • τη φυτοτεχνική αποκατάσταση της πλατείας του, με τη χρήση κατάλληλων φυτικών ειδών,
  • την επαναχρησιμοποίηση του λατομείου μέσω της δημιουργίας ενός πρότυπου αμπελώνα.

Η ιδέα αυτή διαμορφώθηκε με γνώμονα την πλήρη ένταξη του χώρου στο φυσικό περιβάλλον, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του και την επαναχρησιμοποίηση του από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με αυτή. Το προτεινόμενο σχέδιο αποκατάστασης, συνοδεύεται από σχέδιο γενικής οργάνωσης σε δύο διαφορετικές κλίμακες και από εικόνες – απόψεις, από το τρισδιάστατο μοντέλο της πρότασης, τα οποία δίνουν τη γενική εικόνα, για την τελική μορφή του χώρου.

Συμπερασματικά, η αποκατάσταση του λατομικού χώρου στη θέση «Λατζιμάς», θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η οικολογική αναβάθμιση και ταυτόχρονα η αισθητική βελτίωση της περιοχής κ.α., ενώ παράλληλα μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για τη υλοποίηση παρόμοιων έργων τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Abstruct:
Mining is an important source of economy and contributes to human evolution and the creation of civilization. In particular, our country, which belongs to the European Union (EU) and has a rich mineral resource, it is a very viable and profitable activity. At the same time, mining is highly intrusive to the natural environment, with a visible environmental footprint, particularly in open-cast operations, and with particularly adverse effects, leading to the degradation of the environment of an area and the distortion of the topography of the area.

This fact made it necessary to take measures, through legislative regulations, in order to protect the environment. Such a measure is the mandatory restoration of such disturbed ecosystems.

Present thesis focuses on the formation and rehabilitation of the aggregate quarry at "Latzimas" in the Rethymnon of Crete. In this context, an analysis and description of the location of the quarry site and the wider area is carried out, which leads to the proposal of a restoration plan for this quarry site.

The restoration proposal proposed in this thesis includes:

  • the horticultural restoration of the quarry benches,
  • the horticultural restoration in the plateau, by using appropriate plant species,
  • the reuse of the quarry through the creation of a vineyard.

This concept was formulated with a view to the full integration of the space into the natural environment, its functional and aesthetic upgrading and its reuse by the people who are in direct contact with it. The proposed restoration plan is accompanied by a general organization plan at two different scales and by images - views from the 3D model, which give a general idea of the final form of the site.

In conclusion, the restoration of the quarry site at "Latzimas" will bring significant benefits, such as the ecological upgrading and at the same time the aesthetic improvement of the area, while at the same time it can be a motivation for the implementation of similar projects both in the wider region and in other areas of Greece.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012