Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

25
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Μπάιερ Ναταλίας Βασιλικής, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα25/07/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Μοντέλο λιθολογίας και ασυνεχειών κοιτάσματος μαρμάρου από πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις

Title: Model of Lithology and Discontinuities of Marble Quarry from Core Drilling

Εξεταστική επιτροπή:
Ξηρουδάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Μηχ.Ο.Π. (επιβλέπων)
Εξαδάκτυλος Γεώργιος, Καθηγητής ΕΜΠ
Σαράτσης Γεώργιος, ΕΔΙΠ Μηχ.Ο.Π.

Περίληψη:
O κλάδος των διακοσμητικών πετρωμάτων διατηρεί τις παραγωγικές επιδόσεις σε όλα σχεδόν τα ενεργά λατομικά κέντρα μαρμάρου. Τα καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, φυσικοχημικές ιδιότητες) αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τις εξαγωγικές δραστηριότητες κάθε χώρας. Στην αξιοποίηση των μαρμαροφόρων περιοχών υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που καθορίζουν το αν είναι συμφέρουσα η εκμετάλλευση. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι η τιμή και η ζήτηση της αγοράς του διακοσμητικού πετρώματος, ο δείκτης όγκου απολήψιμων μαρμάρων (recovery ratio, RR), ο δείκτης όγκου στείρων (stripping ratio, SR), η τοπογραφία, το ανάγλυφο της περιοχής, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια καθώς και η γεωμετρία του μεταλλείου.

Η εκμετάλλευση μιας μαρμαροφόρου περιοχής καθορίζεται από την αποληψιμότητα των ογκομαρμάρων και από τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Ο προσδιορισμός των αποθεμάτων και της αξιοπιστίας τους γίνεται μέσω ερευνών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων. Οι γεωτρήσεις δειγματοληψίας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της έκτασης και της συνέχειας του μαρμαροφόρου κοιτάσματος. Η τεκτονική του κοιτάσματος και η χαρτογράφηση των ασυνεχειών του πετρώματος προσδιορίζουν τα τελικά αποθέματα.

Στόχος της έρευνας είναι η δημιουργία ενός μαθηματικού λιθολογικού μοντέλου και ενός μοντέλου ασυνεχειών κοιτάσματος μαρμάρου. Συγκεκριμένα, δημιουργείται μια μέθοδος προσδιορισμού των αποθεμάτων που μπορούν να εκμεταλλευτούν σε μια μαρμαροφόρο περιοχή. Πρόκειται για την εκτίμηση του όγκου των απολήψιμων  μαρμάρων και την εκτίμηση της κατανομής των ογκομαρμάρων. Στη παρούσα έρευνα έγινε η ανάλυση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων μαρμάρων της περιοχής του Οχυρού Δράμας. Από τα χαρακτηριστικά χρωματισμού λευκότητας (Wht %)  και ασυνεχειών μαρμάρων (FF m-1) σε συνδυασμό με το μαθηματικό μοντέλο, έγινε γεωστατιστική ανάλυση και ο προσδιορισμός του ογκομετρικού μοντέλου μέσω των τεχνικών Block Kriging. Τέλος, προσδιορίζεται το ποσοστό αποληψιμότητας των εμπορεύσιμων μαρμάρων μέσω του σχεδιασμού της τελικής μορφής εκμετάλλευσης η οποία έγινε μέσω των απαραίτητων περιορισμών (constraints) και γίνεται η εκτίμηση της κατανομής.

Abstract:
Decorative stones are the main production performance in almost all active marble quarrying deposits. The positive quality & characteristics (color, physicochemical properties) is a significant advantage of the export activities in each country. In the exploitation of marble deposits there are some factors that determine the marble reserves. These factors are decorative stone market price and demand, Recovery ratio (RR), Stripping ratio (SR), topography, the surface, geometrical characteristics, environmental and social criteria.

Marble exploitation is determined by the extractability of the marble blocks and their quality characteristics. Core drillings and the drilling’s samples are used to determine the extent and continuity of the marble deposit. The tectonics of the deposit and the mapping of the rock discontinuities are crucial to be researched.

The aim of the research is a mathematical lithological model and discontinuities of a marble deposit. The method determines the marble reserves from the marble resources and estimates the distribution of the marbles. The data analysis is derived from the marble drillings in Oxiro Dramas. The coloring characteristics whiteness (Wht %) and marble discontinuities (FF m-1) are the data of the characterization. The mathematical model, geostatistical analysis, and the determination of the volumetric model through Block Kriging techniques was performed. Finally, the percentage of retrievability of marble reserves and the evaluation of the distribution are determined through the design of the final form of exploitation which was constructed under constraints.

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012