Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

27
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Σύρπη Χαρίστης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/07/2022 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΠΗ ΧΑΡΙΣΤΗ  

Αριθμός Μητρώου: 2017010065 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Βέλτιστος σχεδιασμός σειράς προϊόντων με χρήση του Αλγορίθμου βελτιστοποίησης Grey Wolf   

Τίτλος στα Αγγλικά: Optimal Product Line Design with the use of Grey Wolf Optimization Algorithm 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 

Πρώτο Μέλος: ΔΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Δεύτερο Μέλος: ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Το ολοένα και ανταγωνιστικότερο πνεύμα που κυριαρχεί στη παγκόσμια αγορά τον 21ο αιώνα, αναγκάζει την κάθε επιχείρηση να θέτει όλο και περισσότερους και πιο απαιτητικούς στόχους, με απώτερο σκοπό την επιβίωση και την εξέλιξή της στην αγορά. Οι στόχοι που μπορεί να ορίσει στο στρατηγικό της πλάνο μία εταιρεία ποικίλουν, και μπορεί να σχετίζονται με το μέγιστο δυνατό κέρδος ή την επέκτασή της.   

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, απόλυτος στόχος της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του μεριδίου αγοράς των προϊόντων που λανσάρονται στην αγορά, η οποία θα επιτευχθεί επιλύοντας το πρόβλημα βέλτιστου σχεδιασμού σειράς προϊόντων.  

Τα προϊόντα προς σχεδιασμό αναλύονται στα χαρακτηριστικά τους και στα επιμέρους επίπεδα αυτών, τα οποία συνδυάζονται καταλλήλως, ώστε να βρεθεί το βέλτιστο μερίδιο αγοράς.  

Για το στάδιο της προσομοίωσης της αγοραστικής διαδικασίας, στην οποία υπολογίζεται και αξιολογείται το μερίδιο αγοράς γραμμής προϊόντων, χρησιμοποιείται το στοχαστικό μοντέλο επιλογής Bradley Terry Luce (Bradley – Terry , 1952 & Luce , 1959).  

Όσον αφορά το κομμάτι της βελτιστοποίησης, λόγω του ότι το πρόβλημα ανήκει στην κατηγορία των NP-hard, θα εφαρμοστεί ο αλγόριθμος  Grey Wolf Optimizer, ο οποίος αποτέλεσε μία καινούρια προσέγγιση στους Swarm Intelligence αλγορίθμους, όταν προτάθηκε για πρώτη φορά το 2013 από τους Seyedali Mirjalili, Seyed Mohammad Mirjalili και Andrew Lewis.  

Στο πλαίσιο της επίλυσης του προβλήματος, τόσο το μοντέλο Bradley Terry Luce, όσο και ο αλγόριθμος Grey Wolf Optimizer, θα υλοποιηθούν στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab, όπου θα αξιολογηθεί και η απόδοση του αλγορίθμου στο πρόβλημα. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The increasingly competitive spirit that dominates the global market in the 21st century forces businesses to establish ever more demanding goals, as survival and development in the market are end-all accomplishments. The goals that a company can set in its strategic plan vary and can be related to the maximization of possible profit or its expansion.  

In this thesis, the ultimate aim of the company is to maximize the market share of its products launched to the market, which will be achieved by solving the problem of optimal product line design.  

The products to be designed are analyzed in their characteristics and their individual levels, which are properly combined in order to find the optimal market share.  

The Bradley – Terry Luce stochastic selection model is used for the purchasing process simulation stage, in which the product line market share is calculated and evaluated.  

Regarding to the optimization part, due to the fact that the problem belongs to the category of NP-hard problems, the Grey Wolf Optimizer algorithm will be applied, which was a new approach to Swarm Intelligence algorithms, when it was first proposed in 2013 by Seyedali Mirjalili, Seyed Mohammad Mirjalili and Andrew Lewis. 

In order to reach the solution of the problem, both the Bradley – Terry Luce model and the Grey Wolf Optimizer algorithm were implemented in the Matlab programming environment. Finally, the results obtained are presented in detail.  

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

Ώρα: 9:30 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα: ZOOM MEETING 

Κτίριο: https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09  

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012