Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

30
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Παπαχρήστου Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα30/08/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Παπαχρήστος Γεώργιος 

Αριθμός Μητρώου: 2016010086 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: «Πολυκριτήρια και Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιρειών Τροφίμων στην Ελλάδα» 

Τίτλος στα Αγγλικά: «Multi-criteria and Financial Analysis of food companies in Greece» 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος   

Πρώτο Μέλος:   Ατσαλάκης Γεώργιος  

Δεύτερο Μέλος: Δόυμπος Μιχαήλ 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται και αναλύεται ο κλάδος τροφίμων στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 2015-2020. Η σημαντικότητα που δινόταν από την αρχαιότητα ακόμα στην διατροφή, όπου μέχρι τις μέρες μας διαμορφώνει ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, είναι ένας από τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη μελέτη. Για την ανάλυση του κλάδου έγινε επιλογή ενός δείγματος αποτελούμενο από δεκατέσσερις (14) εταιρείες τροφίμων με βάση δύο διαφορετικών κριτηρίων. Οι οκτώ (8) εκ των οποίων είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι υπόλοιπες έξι (6) επιλέχθηκαν με βάση το κριτήριο των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Για την ανάλυση αυτή, προτιμήθηκε η μέθοδος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με τη χρήση αριθμοδεικτών με σκοπό την αξιόπιστη μελέτη και σύγκριση της οικονομικής πορείας του κλάδου, στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, προκειμένου να ισχυροποιηθεί η εγκυρότητα της εκτίμησης των επιδόσεων των εταιρειών του κλάδου τροφίμων αλλά και να γίνει κατάταξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη χρηματοοικονομικά κριτήρια,  χρησιμοποιήθηκε η πολυκριτήρια μέθοδος  PROMETHEE ΙΙ. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:  

In this thesis, we consider the food sector in Greece for the period 2015-2020 to be investigated and analyzed. The importance that was given from antiquity to nutrition, which to this day forms one of the most important sectors of the Greek economy, is one of the reasons that led to this study. For the analysis of the industry, it was selected a sample consisting of fourteen (14) food companies based on two different criteria. The eight (8) of which are listed on the Athens Stock Exchange and the remaining six (6) were selected based on the criteria of very large companies. For this analysis, the method of financial analysis with the use of ratios was preferred to reliably study and compare the economic course of the industry in the period under review. Finally, to strengthen the validity of the performance appraisal of food companies and to rank companies using financial criteria, the multi-criteria PROMETHEE ΙΙ method was used. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Τρίτη , 30/08/2022 

Ώρα: 11.00 

 

Χώρος Εξέτασης 

https://tuc-gr.zoom.us/j/94816707462?pwd=bEg4Uy9SK0NXZURpSVRDUXYxRDdwdz09 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012