Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

19
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Καλογεροπούλου Ευγενία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα19/12/2022 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Καλογεροπούλου Ευγενία

Α.Μ.: 2012050048

Ημερομηνία Παρουσίασης:19/12/2022

Ώρα: 11:30

Αίθουσα:

tuc-gr_AAdzZWNyZXQxMNBTXBQGR8aRnmQ5veISKs1bZeKtkf1BCMADHsWYPkCchhjq2cNrxxkYBvFYwyD6kiSteYQbYUO6iMJuN9tm7r/XOx71QiaEsXsU8xQav7RiI is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting

Time: Dec 19, 2022 11:30 AM Athens

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/99592757938?pwd=VkpuVGN5U05wQ2Y3ZzR3TWs4UUM1dz09

Meeting ID: 995 9275 7938

Password: 913170

Θέμα ΔE «Χωρική διερεύνηση στη πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών»

Title «Spatial investigation of the forest fire in the area of Mati Attica using Geographic Information Systems»

Επιβλέπουσα: Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

2 Κουργιαλάς Νεκτάριος

3 Βουλγαράκης Απόστολος

Περίληψη:

Ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στην εποχή μας αποτελεί η εκδήλωση πυρκαγιών σε ημιαστικές περιοχές. Η έρευνα και οι γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε ημιαστικές περιοχές τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται, μετά τη ραγδαία αύξηση πυρκαγιών με καταστροφικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, στις περιουσίες των ανθρώπων αλλά και στις απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επεξεργασία και η συσχέτιση των δεδομένων που καταγράφηκαν στο πεδίο, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε τον Ιούλιο του 2018 στην ευρύτερη περιοχή στο Μάτι Αττικής, με τα αποτελέσματα του μοντέλου «Application of Remote Sensing and Geographic Information Systems to Forest Fire Hazard Mapping» των Emilio Chuvieco και Russell G. Congalton, που εντοπίζει περιοχές με διαβάθμιση επικινδυνότητας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Βασικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από το πεδίο αφορούν το είδος κατασκευής, το μέγεθος καταστροφής και την ύπαρξη ξύλινης σκεπής των κτιρίων της περιοχής που κάηκε από την πυρκαγιά. Αξιοποιήθηκαν επίσης ψηφιακά δεδομένα της περιοχής μελέτης για τον καθορισμό παραμέτρων του μοντέλου. Για την καταγραφή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MAGNET Field και για την επεξεργασία το πρόγραμμα ArcGIS.

Κύριο συμπέρασμα που εξάγεται μετά την επεξεργασία και την συσχέτιση των δεδομένων, είναι ότι κτίρια που είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλου πάχους και ακολουθούν τους υπάρχοντες κανόνες πυρασφάλειας ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες καταστροφής τους από την πυρκαγιά σε σχέση με προκατασκευασμένα κτίρια και άλλα κτίρια που δεν ακολουθούν τις ενδεδειγμένες προδιαγραφές κατασκευής και τους κανόνες πυρασφάλειας. Από τη σύγκριση των δεδομένων με το αποτέλεσμα του μοντέλου επαληθεύεται ο βαθμός επικινδυνότητας κάθε περιοχής που όρισε το μοντέλο.

Η εργασία αυτή συμβάλλει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των κτιρίων ενός οικισμού σε παραθαλάσσια μεσογειακή περιοχή κατά το πέρασμα μιας πυρκαγιάς. Παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης του σχεδιασμού των οικισμών και του καθορισμού στοχευμένων προληπτικών μέτρων πυρασφάλειας, ώστε να προστατεύονται τα κτίρια των οικισμών από τις πυρκαγιές και να αποφεύγεται ο άδικος χαμός ανθρώπινων ζωών.

Abstract:

A serious environmental problem of our time is the occurrence of fires in semi-urban areas. Research and knowledge on the management of fires in semi-urban areas has been evolving in recent years, following the rapid increase in fires with devastating consequences for the natural environment, human property, and loss of life.

The aim of this paper is to process and correlate the data recorded in the field, after the fire that broke out in July 2018 in the wider area of Mati, Attica, with the results of the model "Application of Remote Sensing and Geographic Information Systems to Forest Fire Hazard Mapping" by Emilio Chuvieco and Russell G. Congalton, which identifies areas with gradual risk in case of fire. Key data collected from the field, have to do with the type of structure, extent of damage, and the presence of wood roofing on buildings in the area burned by the fire. Digital data of the study area were also utilized to determine model parameters. MAGNET Field software was used to record the data and ArcGIS software was used for processing.

The main conclusion drawn after processing and correlating the data is that buildings constructed of reinforced concrete of appropriate thickness and following existing fire safety rules minimize the chances of being destroyed by fire compared to prefabricated buildings and other buildings that do not follow appropriate construction specifications and fire safety rules. The comparison of the data with the model output verifies the degree of risk of each area defined by the model.

This paper contributes to the understanding of building behavior in a residential area of the Mediterranean coast during the passage of a fire. It provides the capability to improve the design of residential areas, define targeted preventive fire safety measures to protect the buildings of the previously mentioned areas from fires and to avoid the unfair loss of human lives.

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012