Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Καμπόλη Ελένη-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα08/02/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: ΚΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Α.Μ.: 2011050074..

Ημερομηνία Παρουσίασης: 08/02/2023.

Ώρα:11:00 π.μ.

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/93580934807?pwd=eHg3b2lQVy9JYlpSckIyWnRCcm80dz09

Θέμα ΔE «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ POLYECO»

Title «CARBON FOOTPRINT ANALYSIS OF AN INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT COMPANY: THE POLYECO S.A. CASE STUDY»

Επιβλέπων: κα. Διονυσία Κολοκοτσά

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Διονυσία Κολοκοτσά

2 Λαζαρίδης Μιχάλης

3 Τσούτσος Θεοχάρης

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση ανθρακικού αποτυπώματος, δηλαδή η εκτίμηση των αέριων ρύπων που εκλύονται από μία εταιρεία διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων και ευθύνονται για τις κλιματικές αλλαγές. Στόχος είναι η κατανόηση της παραγωγής αέριων ρύπων μέσα από την απογραφή περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιπτώσεων του περιβάλλοντος.

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναλύεται εκτενώς το εννοιολογικό πλαίσιο του αποτυπώματος άνθρακα, που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η ιεραρχία των αποβλήτων, η προέλευση, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων καθώς και η πρόοδος τους, η οποία καθοδηγήθηκε από πέντε βασικούς παράγοντες: τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την έλλειψη πόρων και την αξία των αποβλήτων, την αλλαγή του κλίματος και την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού.

Στο τρίτο κεφάλαιο ορίζονται τα απόβλητα καθώς και τα μη απόβλητα, όπως και ο ρόλος της ελαχιστοποίησης των αποβλήτων, μεθοδολογικά ζητήματα αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται διεξοδικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), οι εκπομπές μεθανίου (CH4), οι εκπομπές οξειδίου του αζώτου (N2O), η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), οι εκπομπές αερίων και αδυναμίες της αγοράς, αναφορικά και με την κλιματική αλλαγή.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά των εγκαταστάσεων, των αέριων εκπομπών και των στερεών αποβλήτων της εταιρείας που μελετάμε, καθώς και αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος, αναφέρονται οι στόχοι της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις μορφές της, έπειτα απο τη συλλογή δεδομένων και παρουσιάζονται μέσα από διαγράμματα που δείχνουν την διακύμανσής της συνολικά αλλά και για κάθε μορφή της ξεχωριστά.

Στο έβδομο κεφάλαιο, υπολογίζεται το ανθρακικό αποτύπωμα της εταιρείας Polyeco και παρουσιάζεται ο τελικός πίνακας με τις ετήσιες εκπομπές αερίων.

Στο όγδοο κεφάλαιο, έπειτα από την ανάλυση που έχει προηγηθεί, εξάγονται και τονίζονται τα κρίσιμα συμπεράσματα, ενώ παράλληλα ακολουθεί σχολιασμός του ανθρακικού αποτυπώματος σε σχέση με δύο προηγούμενες χρονιές.

Τέλος, αναφέρονται  κάποιες προτάσεις με στόχο την βελτίωση των σχετικών αποτελεσμάτων μελλοντικά.

Abstract:

(Αγγλικά)

Purpose of the present dissertation is to examine the carbon footprint of an industrial waste management company, more specifically to analyze and assess the gaseous pollutants responsible for climate change emitted by the company in question. The underlying aim of this examination is to comprehensively understand the production method of gaseous pollutants with reference to the environmental footprint inventory of the company, an examination that will provide a complete picture of the environmental impact of the pollutants.

The first chapter of this work attempts to provide a detailed examination of the conceptual framework of carbon footprint, which contributes to the greenhouse effect.

The second chapter focuses on the hierarchy of waste, its origin, the emergence and evolution  of solid waste management, as this is guided by five key factors, namely public health, the environment, lack of resources and the value of waste, climate change awareness and public participation.

The third chapter focuses on the definitions of waste and non-waste, as well as the role of waste minimization, methodological issues and the regulatory framework.

The fourth chapter examines in detail the gases that contribute to the greenhouse effect, including carbon dioxide (CO2) emissions, methane (CH4) emissions, nitrogen oxide (N2O) emissions, Life Cycle Analysis (LCA) and gas emissions. It also considers market failures that failed to address the climate change problem.

The fifth chapter provides a detailed report of the facilities, gaseous emissions and solid waste production of the company in question. Moreover, it is attempted to identify and evaluate the overall environmental impact of the company.

The sixth chapter focuses on the energy consumption of the company in all its forms , after the data collection and is presented through diagrams that depict the variation of energy consumption as a whole, but also in relation to each form separately.

The seventh chapter, the carbon footprint of the company (Polyeco S.A.) is calculated and the final table with its annual gas emissions is presented.

The eighth chapter provides an overview of the most important conclusions that could be drawn from the previous analysis, while also commenting on the carbon footprint in relation to two previous years.

Finally, some suggestions are mentioned in order to improve the relevant results in the future.

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012