Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

20
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Παντελιδάκη Κωνσταντίνα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα20/02/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Παντελιδάκη Κωνσταντίνα

Α.Μ.: 2013050052

Ημερομηνία Παρουσίασης: 20/02/2023

Ώρα: 14:00

Αίθουσα:https://tuc-gr.zoom.us/j/98310224303?pwd=Q0FJVUNUd01FVFRPbW1PUmw5N1ZQZz09

Θέμα ΔE «Επιλογή του κατάλληλου στελέχους μικροφυκών Stichococcus sp. με χαρακτηριστικά μειωμένης χλωροφύλλης και υψηλότερης παραγωγής λιπιδίων»

Title «Selection of the appropriate strain of microalgae Stichococcus sp. with characteristics of reduced chlorophyll and higher lipid production »

Επιβλέπων: Πέτρος Γκίκας      

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Πέτρος Γκίκας     

2 Καλογεράκης Νικόλαος

3 Βενιέρη Δανάη

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μεγιστοποίηση της ανάπτυξης μικροφυκών, με τη μείωση του «φαινόμενου σκίασης» που δημιουργείται από την υψηλή συγκέντρωση χλωροφύλλης στην κυτταρική μάζα των μικροφυκών. Για την επίτευξη των παραπάνω, εφαρμόστηκε μεταλλαξιογόνος παράγοντας στο στέλεχος μικροφυκών Stichococcus sp. και επιλέχθηκαν τα στελέχη με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη. Αυτά τα στελέχη δοκιμάστηκαν στη συνέχεια ως προς την αποδοτικότητα της ανάπτυξης και για την ικανότητά τους να παράγουν λιπίδια και χρωστικές ουσίες. Το στέλεχος Stichococcus sp., είναι ένα πράσινο μικροφύκι ραβδοειδούς σχήματος, το οποίο ανήκει στην ταξινόμηση των χλωροφύτων. Είναι ανθεκτικό σε ακραίες τιμές pH, υψηλές θερμοκρασίες, αλατότητα και θρεπτικά συστατικά στο περιβάλλον ανάπτυξης του. Αναπτύσσεται κυρίως σε αλατούχο νερό, αλλά οι ερευνητές το έχουν συναντήσει να αναπτύσσεται σε γλυκό νερό, έδαφος, ακόμη και στο ακραίο περιβάλλον της Ανταρκτικής. Η μετάλλαξη του Stichococcus sp. επιτεύχθηκε με τη χρήση μεθανοσουλφονικού αιθυλεστέρα (EMS) ως χημικό μεταλλαξιογόνο. Το EMS είναι ένας παράγοντας αιθυλίωσης, ο οποίος προκαλεί αλλαγές στο DNA των μικροφυκών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη ανά κύτταρο μειώθηκε επιτυχώς στα μεταλλαγμένα στελέχη με την ονομασία EMS1 και EMS2.

Abstract: The aim of the present study is to maximize microalgae growth, by reducing the "shadow effect" created by the high concentration of chlorophyll in the cell mass. To achieve the above, a mutagenic agent was applied to Stichococcus sp. and strains with low chlorophyll content were selected. These strains were then tested for growth productivity and their ability to produce lipids and pigments. Stichococcus, is a green rod-shaped microalgae, which belongs to the classification of chlorophytes. It is resistant to extreme pH values, high temperatures, salinity and nutrients in its growing environment. It grows mainly in saline water, but researchers have encountered it in fresh water, soil, and even in the extreme Antarctic environment. The mutation of Stichococcus sp. was obtained using Ethyl methanesulfonate (EMS) as a chemical mutagen. EMS is an ethylating agent, which causes changes in the DNA of microalgae. Results showed that the chlorophyll content was successfully reduced in the mutant strains, named EMS1 and EMS2.

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012