Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

28
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Σύρπης Αναστάσιος -Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα28/02/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Σύρπης Αναστάσιος

Α.Μ.: 2017050126

Ημερομηνία Παρουσίασης: 28/02/2023

Ώρα: 13:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/95485371083?pwd=UlAvOWhsVkxoNGt0YTcycFA4bTNrUT09

Θέμα ΔE: «Εκτίμηση της συνεισφοράς καινοτομικού συστήματος μικροκοσκίνισης - αεριοποίησης βιοστερεών στην διαμόρφωση του νομικού πλαισίου για την διαχείριση υγρών αποβλήτων.»

Title: «Assessment of the contribution of an innovative biosolids microsieving-gasification system in the formation of the wastewater management legal framework.»

Επιβλέπων: Καθηγητής, Γκίκας Πέτρος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθηγητής, Γκίκας Πέτρος

2 Καθηγητής, Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος

3 Καθηγητής, Στεφανάκης Αλέξανδρος

Περίληψη:

Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που παρουσιάζονται από τις σύγχρονες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) είναι αφενός η ρύπανση των υδάτινων σωμάτων, αφετέρου τα υπέρογκα ποσά ενέργειας που απατούνται για την σωστή λειτουργία τους. Το γεγονός αυτό καθιστά την εκμετάλλευση του ενεργειακού περιεχομένου των λυμάτων μία πολλά υποσχόμενη λύση για την βελτίωση της λειτουργίας των παραδοσιακών ΕΕΛ.

Ένα καινοτόμο πιλοτικό σύστημα διαχείρισης βιοστερεών έχει εγκατασταθεί στην υφιστάμενη ΕΕΛ Ρεθύμνου. Το σύστημα έχει χωρητικότητα 5,000 m3/ημέρα (που αποτελεί περίπου το ένα τρίτο της μέσης ημερήσιας παροχής λυμάτων της ΕΕΛ) και αποτελείται από τις εξής διαδοχικές διαδικασίες: μικροκοσκίνιση, ξήρανση και αεριοποίηση. Αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας είναι η παραγωγή ενέργειας μέσω των μικροκοσκινισμένων βιοστερεών. Κατά συνέπεια μειώνονται οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες της ΕΕΛ, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η απόρριψη ρύπων λόγω της διάθεσης λυματολάσπης.

Οι διαρκείς απορρίψεις λυμάτων πιέζουν ολοένα και περισσότερο την σύγχρονη οικολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα πολλά υδάτινα σώματα ανά την Ευρώπη να μην συνάδουν με τις Οδηγίες - Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χαρτογράφηση των σχετικών νομοθεσιών, κανονισμών και οδηγιών έτσι ώστε να υποδείξει την συνεισφορά του έργου στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου διαχείρισης λυμάτων.  Σε πρώτο στάδιο μελετήθηκε η συμβολή του καινοτομικού συστήματος στο πλαίσιο της Ελληνικής νομοθεσίας και ακολούθως σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, εκτιμάται η συνεισφορά του συστήματος στην διαμόρφωση νέων, περιβαλλοντικά φιλικότερων κανονισμών.

Η προτεινόμενη μέθοδος προεπεξεργασίας λυμάτων και αξιοποίησης των παραγόμενων βιοστερεών συνεισφέρει στην βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων που απορρέουν από τις παραδοσιακές ΕΕΛ. Βασικό στόχο αποτελεί η βελτιστοποίηση της απόδοσης εκροής της ΕΕΛ Ρεθύμνου κατά την απομάκρυνση των στερεών που βρίσκονται στα λύματα, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η ρύπανση των υδάτινων σωμάτων. Ακόμα, χάρη στην παραγωγή ενέργειας μέσω των βιοστερεών, το σύστημα μικροκοσκίνισης - αεριοποίησης καθίσταται ενεργειακά συμφέρον, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά τις ενεργειακές απαιτήσεις της υφιστάμενης ΕΕΛ.

Λέξεις - κλειδιά: βιοστερεά, διαχείριση λυμάτων, μικροκοσκίνιση, αεριοποίηση, νομοθεσία, κανονισμοί.

Abstract:

The most prevalent environmental problems that are presented by modern Wastewater Treatment Plants (WWTPs) are, on the one hand the pollution of water bodies, on the other hand the excessive amounts of energy that are required for their proper operation. In the wake of these issues, the exploitation of the energy content of wastewater is a promising solution for improving the performance of traditional WWTPs.

An innovative treatment system of biosolids has been installed at the existing WWTP in Rethymno. The system has a capacity of 5,000 m3/day (which is approximately a third of the average daily wastewater supply) and consists of the following processes in sequence: microsieving, drying and gasification. As a result of this treatment there is energy production through microsieved biosolids. That leads to reduced total energy requirements of the WWTP, while simultaneously the discharge of pollutants due to the disposal of sewage sludge is minimized.

The continuous wastewater discharges are putting constant pressure on the modern ecological situation. As a result, many of the water bodies across Europe are not in line with the European Union’s Water Directives. The scope of this thesis is to map the laws, regulations and directives for the project in order to indicate its contribution to the formation of the legal framework for wastewater management.

The proposed method of wastewater treatment and the utilization of the produced biosolids, contributes to the improvement of the environmental problems arising from the traditional WWTPs. The main objective of the project is the optimization of the output performance of the WWTP in Rethymno during the removal process of the solids contained in the wastewater, resulting in significant reduction of the pollution of water bodies. Furthermore, thanks to the energy production through biosolids, the microsieving - gasification system is energy effective, thus remarkably reducing the energy requirements of the existing WWTP.

Keywords: biosolids, wastewater management, microsieving, gasification, legislation, regulations.

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012